Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


 

Table of Contents
maxLevel3

...

 • Oszacowanie potrzebnych zasobów dobrze jest przeprowadzić przed zawnioskowaniem o grant
 • Wynik oszacowania pomoże użytkownikowi w wyborze grantu (testowego lub właściwego) oraz w uzupełnieniu wniosku o grant właściwy. 
 • Podczas szacowania ilości potrzebnych zasobów użytkownik nabywa wiedzę o udostępnianych w PLGrid zasobach (maszynach, dyskach, maszynach wirtualnych).
 • Dobre oszacowanie potrzebnych w grancie zasobów:
  • wpływa pozytywnie na ocenę z rozliczenia grantu, 
  • sprawia, że użytkownik nie potrzebuje renegocjować grantu, 
  • pomaga administratorom zasobów w ich adekwatnym dystrybuowaniu, 
  • może wpłynąć na szybsze wykonywanie się zadań użytkownika.

...

Aby w pełni wykorzystać możliwości Infrastruktury PLGrid, dobrze jest zastanowić się nad każdą każdą metryką w grancie.

Sądząc po wykorzystaniu zasobów w grancie testowym lub na dotychczas używanym sprzęcie, użytkownik może z grubsza powiedzieć, ile potrzebuje pamięci dyskowej, jak bardzo jest w stanie zrównoleglić zadania obliczeniowe, ile RAM-u będą one zajmować itp. Najważniejsze jednak to oszacować czas obliczeniowy, potrzebny na wykonanie się pojedynczego i wszystkich zadań. 

...

Jeśli Użytkownik wybrał już ośrodki obliczeniowe i klasy maszyn w ramach klastrów w ośrodkach, proponujemy teraz: 

 1. Zawnioskować o grant testowy (lub skorzystać z aktywnego grantu testowego). 
 2. W ramach grantu testowego wykonać skrypt (skrypty), który będzie potem uruchamiany w ramach obliczeń w grancie właściwym (na większą skalę). Skrypt należy wykonać na wybranych wcześniej klasach węzłów w ośrodkach. 
 3. Sprawdzić wykorzystanie zasobów przez zlecone zadanie. Wykorzystanie pojawi się na stronie Accounting PLGrid oraz na wybranych klastrach za pomocą odpowiednich komend
 4. Ewentualnie powtórzyć zlecanie zadań - od punktu 2. W celu uzyskania dokładniejszych danych zadanie można zlecać kilkakrotnie na jedną klasę, a następnie uśrednić czas trwania zadania na wybranej klasie.
 5. Oszacować na podstawie testu liczbę godzin obliczeniowych potrzebną w grancie właściwym. 
  1. Czas wykonania zadania należy znormalizować. 
  2. Otrzymany czas znormalizowany wykonania się zadania na danej klasie węzłów należy przemnożyć przez szacunkową liczbę zadań potrzebnych do otrzymania wyników. 
  3. Jeśli zadania zaplanowano do wykonania na kilku różnych klasach węzłów, należy przemnożyć szacunkową liczbę zadań na danej klasie przez znormalizowany czas wykonywania się zadania na tej klasie węzłów, a następnie zsumować czasy wykonania się wszystkich zadań na wszystkich pożądanych klasach węzłów.
  4. Otrzymany czas znormalizowany wykonania się wszystkich zadań należy przemnożyć przez liczbę rdzeni - jeśli zadania będą zlecane wielordzeniowo. 

...

Obliczenia będą prowadzone na Prometheusie (Cyfronet) i na Bemie (WCSS). Jedno zadanie będzie wykonywać się ok. 30 min. W ramach obliczeń planujemy zlecić 1000 zadań na 24 rdzenie każde.

Klasa maszyn

Współczynnik normalizacji

a

Czas rzeczywisty wykonania zadania

b

Czas znormalizowany

c

liczba zadań

d

wielordzeniowość zadań

e

Znormalizowany czas zadań

Prometheus - haswell_2500mhz

 


3,8430 mina * b = 3,84 * 30 min = 115,2 min (1,92 h)100024

c * d * e = 1,92 h * 1000 * 24 = 46 080 h

Bem - haswell_2300mhz3,7435 mina * b = 3,74 * 35 min = 131,25 min (2,19 h)100024

c * d * e = 2,19 h * 1000 * 24 = 52 560 h

Oszacowany czas obliczeń w grancie właściwym:

98 640 h

W grancie potrzeba ok. 98 640 h.

Tip

Podczas wnioskowania o grant należy wpisać czas obliczeniowy według powyższych wyliczeń (lub większy, z niewielkim zapasem - np. 100 000 h). We wniosku o grant, w polu "Uzasadnienie wykorzystania zasobów" można opisać swoje wyliczenia.