Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: usunięcie gLite i UNICORE

...

Korzystanie z zasobów Infrastruktury może odbywać się w ramach dostępu lokalnego (przez system kolejkowy, np. PBS lub slurm) lub dostępu do gridu (przez middleware, np. QosCosGrid (QCG) lub UNICORE). Niezależnie od sposobu zlecania zadań, należy podać ID grantu.

sposób prowadzenia obliczeńwyjaśnieniesposób podania ID grantu
Dostęp lokalny

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne (parametrem -A lub dyrektywą systemu kolejkowego).

Zlecanie zadań przez system kolejkowy
QCG

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne.

Klient tekstowy: Format opisu zadań#grant

QCG-Icon: http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/wiki/Zlecanie

UNICORE

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne.

Użycie grantów PL-Grid w infrastrukturze UNICORE
gLite

Na chwilę obecną podczas zlecania zadań za pomocą gLite nie ma możliwości podania ID grantu. Zadanie zostaje przypisane automatycznie do grantu domyślnego.

Uruchamianie zadań przez gLite