Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Ważne informacje

Usługa znajduje się w fazie pre-produkcyjnej - dlatego prosimy o wyrozumiałośc i zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości

Z uwagi na małą przestrzeń dyskową w katalogach domowych ($HOME) prosimy o przechowywanie inputów ANSYS w katalogach grup $PLG_GROUPS_DIR/<nazwagrupy> lub w katalogu $SCRATCH na systemie plików Lustre.


Przekroczenie limitów dyskowych jest przyczyną 80% problemów z działaniem oprogramowania.

Procedura uruchomienia pakietu ANSYS

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  Code Block
  languagebash
  titleuruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add tools/pro-viz
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  Code Block
  languagebash
  titleładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add testplgrid/apps/ansys/18.2
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  module add plgrid/libs/mesa/17.1.0


 3. konfiguracja RSM (krok wykonuje się jednorazowo)

  1. klaster Zeus


   Code Block
   languagebash
   titlekonfigurator RSM dla ANSYS
   # uruchomienie konfiguratora RSM
   /software/local/ansys/v182/CYFRONET/rsm/setup_rsm


  2. klaster Prometheus

   Code Block
   languagebash
   titlekonfigurator RSM dla ANSYS
   # uruchomienie konfiguratora RSM
   /net/software/local/ansys/cyfronet/v182/setup_rsm


 4. uruchomienie  workbench

  Code Block
  languagebash
  titlekonfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw


...

Należy pamiętać o zapisaniu projektu po zleceniu zadania do RSM a przed zamknięciem sesji graficznej.

RSM

...

: przetestowane moduły

Pakiet ANSYS jest złożonym produktem zbudowanym z wielu komponentów.
Tryb RSM może nie być wspierany dla wszystkich z nich lub może nie działać prawidłowo w naszym środowisku.
Komponenty z listy poniżej zostały przetestowane w trybie jedno i wielo węzłowym w trybie RSM:

 • Fluent
 • CFX
 • Ansys
 • Static structural (mogą pojawić się problemy w trybie wielowęzłowym - zalecane jest używanie trybu Shared Memory Parallel w ustawieniach solvera)

Jeżeli używany przez państwa komponent nie pojawia się na w/w liście prosimy o sprawdzenie jego działania i informacje w przypadku napotkanych problemów

Kolejki obliczeniowe

W trybie zlecenia zadań do systemu kolejkowego dostępne są następujące rodzaje kolejek.
Wybór kolejki powinien zależeć od prognozowanego czasu obliczeń.

...

Kolejka AMD polecana jest dla zadań z większymi wymaganiami pamięci na rdzeń.

...

Kolejki dostępne na klastrze zeus

...

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
zeus:plgrid:amd72 godziny

4000 MB

16

zeus:plgrid:intel

72 godziny1800 MB6
zeus:plgrid-short:amd1 godzina4000 MB16
zeus:plgrid-short:intel1 godzina1800 MB6

Kolejki dostępne na klastrze prometheus


Znane błędy

FLUENT: sched_setaffinity() call failed: Invalid argument

...

Jeżeli workbench został zamknięty w czasie gdy w trybie RSM oczekiwał na zakonczenie zleconego zadania, to po ponowym uruchomieniu workbencha należy kliknąć przycisk Reconnect zlokalizowany w lewym górnym rogu ekranu aby pobrać przeliczone wyniki.


Zgłaszanie problemów w działaniu oprogramowania

Przed zgłoszeniem problemu prosimy upewnić się że:

 • w czasie wystąpienia problemu nie została przekroczona quota dyskowa. Informacje otrzyujemy wywołując na maszynie dostępowej klastra (zeus.cyfronet.pl / pro.cyfronet.pl)  polecenie:

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia systemów plikowych
  # klaster zeus:
  zeus-fs
  # klaster prometheus:
  pro-fs


 • użytkownik posiada aktywny grant obliczeniowy

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia godzin w grancie
  plg-show-grants
  plg-show-grant-details <grant_name>


Zaobserwowane problemy i błędy prosimy zgłaszać przez system helpdesk - helpdesk.plgrid.pl podając następujące informacje:

 • opis problemu i opcjonalnie zrzut ekranu ilustrujący napotkany problem
 • numer zadania z sesją graficzną w której wystąpił problem
 • wskazanie katalogu z plikami inputowymi zadania