Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez serwis helpdesk lub pisząc na adres: helpdesk@plgridoperator@plgrid.pl.

W jaki sposób zbieramy dane

...