Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Użytkownik może zgłaszać wszelkie trudności oraz wątpliwości przez Helpdesk PLGrid. 

 


Note
titleDobre praktyki tworzenia zgłoszeń

Przy zgłaszaniu problemów bardzo prosimy o precyzyjny opis. W zależności od sytuacji zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje na temat aplikacji, której dotyczy problem,
  • wskazanie na którym klastrze występuje problem,
  • treść komunikatu o błędzie,
  • dane potrzebne do odtworzenia błędu (np. pliki wejściowe, skrypty itp.),
  • zrzuty ekranu.

 


Użytkownik Infrastruktury PLGrid może zgłosić problem jedną z dwóch ścieżek: 

Zgłoszenie poprzez

...

Uniwersalnym adresem poczty elektronicznej służącym do zadawania pytań na temat PLGridu jest helpdesk@plgrid.pl.

Problemy nadsyłane e-mailem są rejestrowane i dalej obsługiwane przez zespół pomocy Helpdesku.

Każde zgłoszenie nadesłane na ten adres zostanie automatycznie potwierdzone e-mailem zwrotnym przez system pomocy PLGrid.

Zgłoszenie poprzez stronę Helpdesk PLGrid 


Podstawowym systemem rejestracji i obsługi zgłoszeń jest strona internetowa Helpdesku:

...

Widok tworzenia nowego zgłoszenia przedstawiono poniżej. Użytkownik wpisuje treść zgłoszenia, opisując, z czym ma problem i podając maksimum informacji ułatwiających obsłudze rozwiązanie problemu. Istnieje możliwość podania identyfikatora grantu, którego problem dotyczy oraz załączników.

 


W widoku głównym użytkownika prezentowana jest lista zgłoszeń. Widoczny jest ich status wraz z datą ostatniej aktualizacji. Link do zgłoszenia (identyfikator HD-NUMER) prowadzi do widoku szczegółowego zgłoszenia.

 


Po kliknięciu na wybrane zgłoszenie przechodzimy do szczegółowego widoku statusu/historii problemu. Widzimy tam treść zgłoszenia, Komentarze (Historię), Status, Datę zgłoszenia i ostatniej aktualizacji.

W przypadku akcji, które musi podjąć użytkownik (odpowiedź na pytanie eksperta, potwierdzenie rozwiązania lub ponowne otwarcie zgłoszenia) pojawiają się odpowiednie przyciski. Użytkownik może też komentować zgłoszenie i dodawać załączniki, nie zmieniając statusu zgłoszenia.

 


Inne źródła informacji

Warto skorzystać z informacji zawartych w innych rozdziałach Podręcznika użytkownika.

Rozdziały Podręcznika można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki umieszczonej w lewym górnym rogu strony Podręcznika.