Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ogólna procedura aktywowania usług jest opisana w Podręczniku Użytkownika.

4. Instalacja  i konfiguracja oprogramowania dodatkowego

...

5. Uzyskanie grantu obliczeniowego

Dla usługi CFD RoMa:

Dla usługi CFD RoMa Edu:

Grant obliczeniowy przypisywany automatycznie.

...