Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wtyczki z formatami sejsmicznymi wykorzystywane są przez inne moduły. Wczytanie danych sejsmicznych wprost z pliku realizowane jest przez moduł czytania form falowych (patrz Czytanie form falowych). Przegląda on wszystkie wtyczki z formatami sejsmicznymi i dołącza do listy wyborów. Wtyczki te wykorzystywane są też w innych modułach, np. do czytania danych z ArcLink.

Każdy moduł formatów sejsmicznych przeznaczony jest do czytania konkretnego formatu. Realizuje on dwie funkcje: rozpoznawanie lub weryfikacja formatu oraz czytanie form falowych zapisanych w danym formacie do pamięci programu. Każdy moduł i format sejsmiczny musi zapewnić zapewnia wczytanie próbek, określenie ich czasu i częstotliwości próbkowania, nazwy kanału oraz wyskalowanie próbek do wielkości fizycznych.

...