Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Krótki opis usługi

Usługa zapewnia zdalny dostęp do plików danych ekperymentów HEP na serwerach dyskowych w Polsce i na świecie z wykorzystaniem protokołów bezpośredniego dostępu, w chwili obecnej jest to protokół xrootd. Jest to rodzimy protokół dostępu do plików popularnego środkowiska analizy danych fizycznych o nazwie ROOT dzięki któremy analiza może przebiegać bezpośrednio na danych pobieranych z serwerów gridowych bez konieczności wstępnego kopiowania plików na dyski lokalne.

Aktywowanie usługi

Dostęp w trybie odczytu do archiwów danych HEP jest możłiwy z dowolnego komputera z zainstalowanym środowiskiem ROOT. Także serwery dyskowe eksperymentów na LHC znajdujące się w Polsce mają skonfigurowaną łączność zarówno przy pomocy narzędzi gridu WLCG jak i przy pomocy protokołu xrootd. Dodatkowo w ośrodku Cyfronet udostępniono zasoby dyskowe z możliwością zapisu przez użytkowników PLGrid. Autoryzacja dostępu następuje przy pomocy certyfikatu gridowego z aktywnym rozszerzeniem voms eksperymentu do którego danych chcemy dotrzeć. Aby móc korzystać z tych usług na serwerach w Polsce należy mieć założone konto w Portalu PL-Grid i aktywować usługi:

  1. Dostęp do klastra w ośrodku obliczeniowym (np. REEF, ZEUS)
  2. Dostęp do UI w ośrodku obliczeniowym (np. Cyfronet, ICM, PCSS)
  3. Platforma dziedzinowa HEPGrid: Dostęp do archiwów danych HEP
  4. Platforma dziedzinowa HEPGrid: Dostęp z zapisem do lokalnego archiwum HEP PLGrid

Usługi aktywuje się w Portalu Użytkownika, zgodnie z przykładem.

Ograniczenia w korzystaniu

Dostęp do zasobów archiwów z zapisem powinien odbywać się maszyn polskich ośrodków gridowych. Również ze względu na ograniczenia komputerowych sieci przesyłowych obecnie zalecamy odczyt plików tylko z maszyn roboczych klastra obliczeniowego lokalnego dla serwerów dyskowych. Zarówno dostęp zdalny do plików na świecie jak i nielokalny odczyt z serwerów w Polsce jest dosyć wolny. W najbliższym czasie przewidujemy prace nad optymalizacją dostępu sieciowego pomiędzy ośrodkami w Polsce. Przewidujemy także w niedługim czasie znaczną poprawę szybkości łaczności sieciowej z zagranicą.

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

  • No labels