Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UNICORE Portal umożliwia użytkownikom infrastruktury PL-Grid uruchamianie obliczeń przez przeglądarkę. W tym celu należy wybrać w menu po lewej stronie widok uruchamiania obliczeń (New Job). Wówczas zostanie zaprezentowany podstawowy interfejs umożliwiający przygotowanie oraz uruchamianie obliczeń. Domyślnie widoczną zakładką jest sekcja dotycząca uruchamianej aplikacji (Application), w której możemy określić nazwę zadania, wybrać aplikację oraz jej wersję.

W przypadku, gdy pole tekstowe okna aplikacji jest nieaktywne, należy kliknąć środkowy przycisk odświeżania znajdujący się nad zakładką. Pozwala to odczytać aktualną listę aplikacji skonfigurowanych po stronie UNICORE aplikacji.

Dla przykładu zaprezentowany zostanie sposób uruchomienia prostego zadania wyświetlającego aktualną datę. W tym celu należy wybrać w polu Select application program Date, natomiast w Select version dowolną z dostępnych wersji. Dodatkowo, warto także określić nazwę naszego zadania, która będzie widoczna później dla użytkownika. Przykład ekranu z wypełnionymi wartościami prezentuje poniższy rysunek.

Panel wyboru aplikacji UNICORE

Po wybraniu aplikacji należy także określić wymagane zasoby do jej uruchomienia. W tym celu należy wybrać ostatnią zakładkę Resources. Widać wówczas zawartość panelu podzieloną na dwie części. Po lewej stronie znajdują się wymagania zasobów (Resource requirements), natomiast po prawej aktualnie dostępne centra obliczeniowe infrastruktury PL-Grid (Available execution services). W podanym przykładzie wybrano kolejkę plgrid-testing.

Panel wyboru zasobów dla obliczeń

Po określeniu zasobów oraz ewentualnym wybraniu systemu docelowego obliczeń, wystarczy kliknąć przycisk Submit, który zleci uruchomienie przygotowanych obliczeń w gridzie.

Co dalej?

Po zleceniu zadania, każdy użytkownik chciałby znać jego status i czas trwania. Do tego służy kolejny widok prezentujący listę zadań użytkownika. Można w nim odczytać status oraz szczegóły obliczeń, a także aktualny stan katalogu roboczego zadania.