Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 30 Next »

Krótki opis usługi

Usługa do równoległego i wielosesyjnego gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz matematycznych i statystycznych.

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywacja usługi:
  1. Zalogować się w:  Portal PLGrid.
  2. Przejść do zakładki 'Moje Konto'
  3. W katalogu usług znaleźć 'Platforma dziedzinowa: Matematyka'.
  4. Znaleźć usługę DATA BANK i kliknąć 'Aplikuj o usługę' .

Pierwsze kroki

 1. Pierwsze logowanie

  1. Wejść na stronę usługi:
  2. Kliknąć w przycisk 'Log in using PlGrid OpenID'
  3. Strona automatycznie zostanie przekierowana do strony OpenID PLGridu:
  4. Podać swoją nazwę użytkownika portalu PLGrid oraz hasło.
  5. Po pomyślnej weryfikacji danych, w usłudze DATA BANK zostanie utworzone automatycznie konto użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do usługi DATA BANK.
 2. Strona domowa usługi

  1. Home - link do strony domowej
  2. My projects - projekty, do których użytkownik posiada dostęp
  3. Create New Project - dodawanie nowego projektu
  4. Training Resources - materiały do nauki obsługi usługi
  5. Help & FAQ - pomoc
  6. Send-it - moduł, który umożliwia bezpieczne przesyłanie plików
 3. Tworzenie projektu

  Na stronie głównej usługi wybrać zakładkę 'Create New Project'. Poniżej przedstawiono przykładowy projekt z wykorzystaniem szablonu:

 4. Ustawienia projektu

  Po stworzeniu projektu pojawi się lista kontrolna projektu ('checklist') wskazująca podstawowe zadania, które powinny być wykonane przed zmianą fazy projektu z fazy deweloperskiej do fazy produkcji (w projekcie będącym w fazie produkcji nie możliwości zmiany struktury formularzy przez zwykłych użytkowników). Zadaniami mogą być: tworzenie struktur przechowujących (opisujących dane), nadawanie uprawnień, ustawienia modułów (np. moduł api, raportów itp).


 5. Przygotowanie struktur do wprowadzania danych - tworzenie formularza (data instrument)

  Każdy formularz definiuje w jaki sposób dane powinny być wprowadzane oraz w jaki sposób powinny być przechowywane. Każdy formularz składa się z pól, które mogą przechowywać wartości opisujące jakiś obiekt czy zjawisko (np. karta pacjenta). Różne typy pól opisane są tutaj. Każda instancja formularza związana jest ściśle z określonym obiektem. Formularze składają się również ze statusu. Lista wszystkich statusów formularzy tutaj.

  Aby stworzyć nowa strukturę formularza należy wejść w 'Project Setup' (Opis menu). Następnie wybrać Online Designer.  Dodawanie pola do formularza:
  1. Kliknąć nazwę formularza
  2. Kliknąć add Field
  3. Wybrać typ pola ( rodzaje pól). Np. zwykły i najprostszy 'Text Box':
  4. Po uzupełnieniu odpowiednich danych kliknąć przycisk 'save':
 6. Dodawanie nowego rekordu

  1. kliknąć w zakładkę Add/Edit Records
  2. Podać identyfikator nowego rekordu (w ustawieniach projektu można również ustawić automatyczne generowanie identyfikatora rekordu - auto-numbering records)

  3. Uzupełnić oraz zatwierdzić dostępne pola, np: 

 7. Raporty

  Raport jest dynamicznym widokiem, który przechowuje wybrane pola ze zdefiniowanych wcześniej formularzy (data instruments). W raporcie można umieścić dowolne pole (field) z danego projektu. Dodatkowo dla każdego pola można zdefiniować warunki, które będą określały jakie rekordy zostaną umieszczone w raporcie (filtrowanie rekordów). Raporty można tworzyć za pomocą 'Report Builder'a - przycisk w menu z lewej strony, zakładka 'Applications'. Jeżeli przycisku nie ma w tej zakładce to znaczy, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień do projektu lub moduł ten został wyłączony z danego projektu.

   Przykładowy raport:

 8. Data Quality

  Panel umożliwiający przeszukiwanie danych pod kątem ich poprawności (brakujące pola, wartości przekraczające zakres itp).


 9. Import danych

  Obsługiwany przez usługę szablon importowanego pliku można pobrać w zakładce 'Data import tool' .

  Przykładowy plik z danymi demograficznymi.Wczytane dane z pliku trzeba zaakceptować przed dodaniem do bazy.

 10. Ubieganie się o token

  Token to unikalny klucz, który umożliwia dostęp do danych poprzez API.
  Aby uzyskać własny token:

  1. My Projects -> Wejść w wybrany projekt -> Zakładka Applications (menu z lewej strony) -> wejść w API (brak opcji API oznacza brak uprawnień do korzystania z tej opcji)
  2. Kliknąć w 'Request API token':

  3. Poczekać, aż administrator zatwierdzi token

  4.  Po zatwierdzeniu tokenu token powinien być widoczny dla użytkownika

 11. API raportu (Report API)

  1. Opis

   To API umożliwia eksportowanie zbioru wierszy, które są zawarte w  wybranym raporcie

  2. URL

   https://elder13.man.poznan.pl/redcap/api/

  3. Wspierane metody żądań (request methods)

   POST

  4. Parametry

   Wymagane
   1. token
    token dla API jest to specjalny unikalny kod, przypisany do projektu oraz użytkownika.
   2. content
    report
   3. report_id
    1. <id raportu> - identyfikator raportu, który chcemy wyeksportować.
    2. 'integer' - zwraca liczbę wierszy, które obejmuje raport
    3. 'all' - zwraca strukturę wszystkich raportów przypisanych do danego projektu
   4. format
    csv,json,  xml [default]
   5. type
    • flat - zwraca jeden rekord na każdy wiersz w raporcie [domyślnie]
    • eav - zwraca jeden wiersz na każdą osobną wartość (komórka tabeli) występującą w raporcie
     • dla projektów typu: 'Non-longitudinal': każdy rekord składa się z 3 pól: rekord*, nazwa_pola,wartość
     • dla projektów typu: 'Longitudinal':  każdy rekord składa się z 4 pól: rekord*, nazwa_pola,wartość,<nazwa_eventu>

    * Rekord odnosi się do pola <study_id> lub jakiekolwiek innego klucza identyfikującego wiersz

   Opcjonalne
   • rawOrLabel
    raw [domyślnie] - pokazuje wartości kodowane (np. dla pola płeć: kobieta oznaczona byłaby jako 0), label - pokazuje etykietę przypisaną do wartości kodowanych, both - zwraca kodowaną wartość wraz z jej etykietą
   • eventName
    unique  zwraca unikalną nazwę wydarzenia, label - zwraca etykietę
   • events
    lista nazw wydarzeń dla których zwracane maja być rekordy - tylko dla projektów typu: 'longitudinal projects'
  5. Rezultat:

   przykładowy rezultat:

   EAV XML:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <records>
     <item>
      <record></record>
      <field_name></field_name>
      <value></value>
      <redcap_event_name></redcap_event_name>
     </item>
   </records>
   
   Flat XML:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <records>
     <item>
      each data point as an element
      ...
     </item>
   </records>

   Więcej informacji o dostępnych funkcjach API znajduje się tutaj.

 12. Dodawanie Skryptu do aplikacji

  1. Przykład wczytania pliku wejściowego:  data=read.csv('<:inputname>' ). Pole ‘<:inputname>’ w trakcie przygotowania skryptu dla użytkownika zmieniana jest na faktyczna nazwę pliku.

  2. Predefiniowane skrypty R należy dodawać do katalogu :  ‘<ścieżka_do_redcap>/redcap_<wersja>/Resources/rscript’  np.  ‘/var/www/html/redcap/redcap_v5.9.0/Resources/rscript’

  3. Opis skryptu należy dodać do katalogu :  ‘<ścieżka_do_redcap>/redcap_<wersja>/Resources/rscriptdesc’  np.  ‘/var/www/html/redcap/redcap_v5.9.0/Resources/rscriptdesc’

  4. Nazwa pliku ze skryptem oraz jego opis muszą być takie same.

  5. Plik z opisem składa się z 2 linii:

   1. Nazwa skryptu

   2. Opis skryptu

 13. Zlecanie obliczeń przez QCG-icon (przed następnymi krokami należy zainstalować aplikację QCG-icon)

  1. Przygotowanie danych:
   1. Wybierz odpowiedni raport z listy dostępnych raportów.
    Kliknij w link R/JNLP (rysunek poniżej)
   2. Przygotowanie pliku do eksportu:
    Data Export Tool -> Advanced Data Export (Display advanced options).
    Wybrać odpowiednie nagłówki i zatwierdzić (submit), np:


    Z zakładki PlGrid wybrać jnlp:   3. Wybór skryptu z listy:
   4. Uruchomić qcg-run.jnlp (Java Network Launch Protocol)
   5. Ustawianie ścieżki do QCG-icon oraz do folderu z wynikami

   6. Podać token do API projektu
   7. Jeżeli wprowadzone ustawienia są poprawne powinna uruchomić się aplikacja QCG-icon (skrypt wejściowy wraz z danymi są już wybrane). Obsługa: QCG-icon_manual

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dodatkowe materiały dotyczące wykorzystania usługi dostępne są tutaj, na  stronie pomocy usługi (strona dostępna po zalogowaniu) oraz tutaj.

Dodatkowo: krótki tutorial w jęz. ang..

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.

 

 

 • No labels