Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Zintegrowany system obliczeniowy MCB (Monte-Carlo Continous Energy Burnup) został stworzony do analizy i projektowania złożonych systemów jądrowych, zarówno eksperymentalnych jak i przemysłowych, w których przedmiotem zainteresowania są wywołane promieniowaniem jądrowym zmiany w materii, takie jak: transmutacja jądrowa z wywołaną zmianą poziomu krytyczności, aktywacja, zagrożenie radiologiczne, grzanie jądrowe oraz ciepło powyłączeniowe. System wyposażony jest w rozległe biblioteki danych jądrowych uwzględniające przekroje czynne ponad tysiąca nuklidów, schematy rozpadów ponad 2500 nuklidów oraz współczynniki zagrożenia radiologicznego ponad 700 nuklidów, co pozwala na wykorzystanie go do analizy szerokiego wachlarza zagadnień. Funkcjonalną zaletą systemu jest programowe zintegrowanie obliczeń przy wykorzystaniu jednolitej bazy danych jądrowych oraz jednego modelu geometrycznego w całym procesie symulacji oddziaływań jądrowych. System MCB wewnętrznie łączy w spójny sposób powszechnie stosowany do obliczeń transportu neutronów program MCNP - The Monte Carlo N-Particle Transport Code z autorskim programem TTA - The Transmutation Trajectory Analysis Code, dedykowanym do obliczeń zmian gęstości izotopów pod wpływem transmutacji jądrowych i rozpadów promieniotwórczych.

Aktywowanie usługi

Proces aktywowania usługi MCB składa się z trzech kroków:

 1. Założenie konta w portalu PL-Grid

Nowi użytkownicy powinni się zarejestrować w portalu PL Grid.

 2. Aktywacja wymaganych usług

W celu uruchomienia usługi MCB należy zaaplikować o aktywację usługi w portalu PL Grid poprzez Katalog Aplikacji. 

Korzystanie z usługi MCB wymaga aktywacji dodatkowych usług dostępnych w infrastrukturze PL Grid:

a) Usługi dostępowe:

b) Usługi dostępu do danych

c)  Usługi inne:

Ogólna procedura aktywowania usługi jest opisana w Podręczniku Użytkownika.

 3. Uzyskanie grantu obliczeniowego.

Symulacje Monte Carlo z natury charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. W związku z tym przed przystąpieniem do profesjonalnych symulacji zaleca się konsultacje z kierownikiem zespołu MCB w celu ustalenia potrzebnych zasobów obliczeniowych i ewentualnego wystąpienia o dedykowany Grant Obliczeniowy.

Pierwsze kroki

1.  Logowanie do usługi webowej.

Logowanie do ługi webowej MCB odbywa się poprzez stronę https://mcb.app.plgrid.pl

2. Przygotowania modelu numerycznego.

Przykładowy model numeryczny reaktora JEZEBEL.

Opis modelu numerycznego reaktora jądrowego JEZEBEL.

3. Uruchomienie obliczeń.

Po kliknięciu zakładki "Nowe obliczenie" należy załadować przygotowany plik wejściowy z modelem numerycznym oraz uruchomić obliczenia poprzez kliknięci przycisku  "Oblicz".

W zakładce "Parametry zadania" istnieje możliwość wyboru parametrów systemu kolejkowego PBS zgodnie ze specyfikacją klastra ZEUS: https://kdm.cyfronet.pl/portal/Zeus:Podstawy 

4. Wyniki obliczeń.

Po wykonaniu obliczeń zostaną udostępnione pliki wynikowe zawierające wyniki obliczeń. Ilość plików zależy od specyfikacji modelu numerycznego w pliku wsadowym.

Dodatkowo w przypadku obliczeń zmian izotopowych paliwa jądrowego udostępnione są wykresy online przebiegów czasowych: efektywnego współczynnika mnożenia neutronów(Keff), masy aktynowców(tmah), masy produktów rozszczepienia(tmaf) oraz aktywności(activ). 

Dalsze Informacje

System MCB zawiera wszystkie funkcjonalności systemu MCNP opisane na stronie domowej projektu: https://laws.lanl.gov/vhosts/mcnp.lanl.gov/mcnp5.shtml

W razie pytań prosimy o zgłoszenie helpdesk.

Raport testowania usługi MCB.

Monografia o MCB: Neutron transport and burnup simulations with MCB – The Monte Carlo Continuous Energy Burn-up Code

 

  • No labels