Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Aby uzyskać pełny dostęp do zasobów Infrastruktury należy zdefiniować jaką rolę będzie pełnił Użytkownik w stosunku do niej. Rola ustalana jest na podstawie afiliacji, która definiowana jest przez fakt bycia pracownikiem danej jednostki naukowej, udziałem w projekcie badawczym lub udziałem w szkoleniu.

Role użytkowników:

  • Samodzielny pracownik jednostki naukowej: Posiadacz rekordu OPI, ma możliwość angażowania do współpracy osób, które nie posiadają rekordu w OPI
  • Podopieczny samodzielnego pracownika jednostki naukowej:
  • Kursant:

Aby dodać swoją afiliację należy przejść do przestrzeni "Afiliacje". Za pomocą opcji " Dodaj afiliację" przechodzimy do formularza, w którym określamy swoją rolę oraz powiązania. 

W pierwszej kolejności określamy swój status: "Jestem samodzielnym pracownikiem jednostki naukowej" lub "Jestem podopiecznym samodzielnego pracownika jednostki naukowej".

Następnie uzupełniamy dane dotyczące:

  • Organizacji naukowej: należy podać nazwę uczelni wraz z podjednostkami, stronę internetową oraz adres e-mail w domenie instytucji.
  • Dziedziny, w której prowadzone są badania.
  • Daty ważności afiliacji: jeżeli czas trwania afiliacji jest nieznany, system domyślnie ustala czas na okres 5 lat; istnieje możliwość skrócenia tego czasu, lecz nie ma możliwości go wydłużyć.
  • Możliwość weryfikacji przez Zaufanego agenta: jest to opcjonalna możliwość; jeżeli użytkownik jest rekomendowany przez Zaufanego Agenta, jest w stanie podać jego numer - może zostać przez niego zweryfikowany.
  • No labels