Page tree

Test

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

Zespół w Infrastrukturze PLGrid to jednostka, która ma możliwość starania się o grant właściwy PLGrid.

Dzięki istnieniu zespołów możliwe jest wygodne współdzielenie zasobów w obrębie grupy badawczej, która skupia osoby pracujące nad wspólnym tematem badawczym oraz planujące wspólne publikacje. 

Zespół naukowy nie musi zrzeszać grupy osób. Zespół może być jednoosobowy lub wieloosobowy (odzwierciedla wtedy istniejącą grupę badawczą).

Niektóre z usług nie wymagają do działania aktywnych grantów, a tym samym posiadania własnego zespołu. 

Tworzenie zespołu

Zespół badawczy tworzymy w zakładce "Zespoły" w Portalu. W tym widoku pojawia się lista zespołów użytkownika oraz przycisk: "Utwórz nowy zespół".


Widok listy zespołów

Po wyborze opcji "Utwórz nowy zespół" pojawia się formularz, w którym należy podać parametry nowego zespołu:

Widok "Dodawanie nowego zespołu"

 • Nazwa zespołu: może zawierać maksymalnie 255 znaków.
 • ID zespołu: rozpoczyna się przedrostkiem "plgg" oraz może zawierać maksymalnie 12 znaków - tylko małych liter. 

 • Cel istnienia zespołu: informacja, co będzie zadaniem zespołu i w jakim celu go powołano.

 • Typ zespołu: należy wybrać jeden z dwóch: 
  • prywatny - użytkownicy spoza zespołu nie mają możliwości wyszukania zespołu za pomocą wyszukiwarki, nie można aplikować o uczestnictwo w nim, a nowych członków może dodać jedynie kierownik zespołu; 
  • publiczny - ustawiany domyślnie przez system; taki zespół może zostać wyszukany przez użytkowników, którzy mogą również aplikować o członkostwo w nim.
 • Publiczny opis zespołu: informacja dla użytkowników spoza zespołu.

Na tym etapie istnieje możliwość dodania do zespołu nowych członków za pomocą opcji "Dodaj kolejne osoby". Pojawia się okno z wyszukiwarką, za pomocą której możemy wyszukać osoby, które chcemy dodać do swojego zespołu. Po wykonaniu tej czynności wyszukane osoby pojawią się w tabeli w sekcji "Dodawanie członków zespołu".

Widok "Dodawanie nowych użytkowników"


Po ustaleniu składu zespołu istnieje możliwość nadania ról jego członkom:

 • Kierownik zespołu: domyślnie zostaje nim osoba, która tworzy zespół. Posiadanie tej roli umożliwia edycję parametrów zespołu oraz zarządzanie jego składem osobowym. Każdy kierownik może edytować role pozostałych członków zespołu. Zespół musi posiadać co najmniej jednego kierownika. Kierownik zespołu posiada uprawnienia niezbędne do założenia grantu i zarządzania nim.

  Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za rozliczenie wyników prac zespołu.

 • Członek zespołu: osoba, która ma dostęp do zasobów zespołu, przyznanych w ramach grantów. Członek zespołu ma też możliwość podglądu parametrów zespołu oraz może wnioskować o rolę kierownika.


Akcję zakładania zespołu kończymy za pomocą przycisku "Stwórz zespół". Pojawia się widok z podsumowaniem. 

Jeśli użytkownik jest kierownikiem lub członkiem mniej niż 10 zespołów, może automatycznie zakładać kolejne.

W przypadku, gdy użytkownik jest kierownikiem lub członkiem 10 i więcej zespołów, każdy kolejny zespół będzie podlegał weryfikacji przez Operatora Infrastruktury.

Wnioskowanie o członkostwo w zespole

Każdy użytkownik ma możliwość aplikowania do zespołów o typie "Publiczny".

Wyszukiwanie zespołów

Aby zawnioskować o dołączenie do istniejącego zespołu, należy wyszukać odpowiedni zespół w zakładce "Wyszukaj zespół".

W zakładce dostępna jest wyszukiwarka zespołów, których możemy szukać według filtrów: po loginie kierownika, po nazwisku kierownika, po nazwie oraz opisie zespołu. Wyszukiwarka ma właściwość full text search. Po wpisaniu frazy oraz kliknięciu "Szukaj", pojawi się lista skojarzonych zespołów, do których możemy aplikować za pomocą opcji "Aplikuj o przyjęcie do zespołu".

Wyszukiwarka zespołów

Lista znalezionych w wyszukiwarce zespołów

Weryfikacja aplikacji użytkownika do zespołu

O przyjęciu do zespołu decyduje kierownik, który otrzymuje wiadomość mailową o nowym członku. W widoku zespołu u kierownika także pojawia się stosowna notyfikacja. Kierownik ma możliwość przyjęcia użytkownika do zespołu lub odrzucenia jego aplikacji. Należy tego dokonać w widoku zespołu.

Osoba wnioskująca o członkostwo może w widoku "Zespoły" monitorować status swojej aplikacji. 

Jeżeli aplikacja została zaakceptowana, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z zasobów zespołu oraz podglądu jego parametrów. Aby przejść do widoku danego zespołu, należy na liście kliknąć w nazwę danego zespołu.

Każdy członek zespołu ma możliwość wnioskowania o uzyskanie roli kierownika zespołu. Procedura wygląda podobnie jak w akcji aplikowania o dostęp do zespołu, a o nadaniu roli decyduje kierownik zespołu.KOLEJNYM KROKIEM JEST WNIOSKOWANIE O GRANT

 

 • No labels