Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Aby utworzyć zadanie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybranym systemie docelowym lub na rejestrze (wówczas aplikacja sama zadecyduje, na którym systemie zadanie zostanie wykonane) i wybrać: create job.


W oknie, które się pojawi należy wybrać GridBean, który posłuży do przygotowania zadania. Gridbean pozwala w łatwy sposób wprowadzić parametry, przekazać pliki, ustalić zasoby z jakimi zadanie zostanie wykonane.

 

GridBean Generic umożliwia uruchomienie każdej zainstalowanej na Gridzie i wprowadzonej przez administratorów UNICORE’a aplikacji.

 GridBean Script pozwala na uruchomienie skryptu napisanego w języku Bash, Python, C.

 Pozostałe GridBeany stanowią dedykowany interfejs graficzny dla niektórych programów (np. Povray, Blast, R).


Nie wszystkie dostępne GridBeany są widoczne po rozpakowaniu paczki z klientem URC. Niektóre muszą być wcześniej pobrane. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Download Applications i wskazać odpowiedni program.


Interfejs graficzny

 

GridBean każdego zadania składa się z kilku zakładek. Pierwsza (czasem również kilka kolejnych) umożliwiają wprowadzenie parametrów zadania.

 

Zakładka Files

 

Zakładka Files umożliwia import/eksport plików, jeśli nie jest on przewidziany w interfejsie zadania udostępnionym w poprzedniej zakładce. Aby wskazać pliki wejściowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w wolnym rzędzie kolumny Name i wybrać Add File.


Z rozwijanego menu kolumny Source Type wybrać należy miejsce, gdzie aktualnie znajduje się plik (lokalny komputer, zdalny storage, inne). Następnie klikając w kolumnie File(s) In Job Directory należy, za pośrednictwem nowo otwartego okna dialogowego, wybrać odpowiedni plik.


Analogicznie przygotować można pliki do eksportu.


Zakładka Variables


W zakładce Variables wskazać można ewentualne zmienne wykorzystywane przez zadanie. Sposób dodania zmiennych jest analogiczny do sposobu dodania pliku do importu/eksportu.Zakładka Resources

 

Podczas przygotowywania zadania określić również zasoby, z którymi będzie ono wykonane. W zakładce Resources przygotowywanego zadania zobaczyć można ich domyślne wartości oraz dokonać ewentualnej zmiany domyślnych zasobów, np. liczby węzłów na których zadanie będzie wykonywane.

Zmieniając domyślne wartości warto zapoznać się z opisem zasobów dostępnych w PL-Gridzie: www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow.


 


 


 


  • No labels