Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

UNICORE Rich Client jest graficznym klientem systemu UNICORE. Umożliwia on łatwe przygotowywanie i wysyłanie zadań do wykonania na Gridzie. Aplikacja pozwala również na projektowanie kaskad zadań metodą „przeciągnij i upuść” oraz na łatwy dostęp do plików.

 

 

  • No labels