Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

Poprzez e-mail (dla niezarejestrowanych użytkowników)

Uniwersalnym adresem poczty elektronicznej służącym do zadawania pytań na temat PL-Gridu jest  helpdesk@plgrid.pl.

Problemy nadsyłane e-mailem są rejestrowane i dalej obsługiwane przez zespół pomocy — Helpdesk PL-Grid.

Przy zgłaszaniu problemów bardzo prosimy o precyzyjny opis. W zależności od sytuacji, zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje na temat aplikacji, której dotyczy problem
  • na którym klastrze występuje problem
  • treść komunikatu o błędzie
  • dane potrzebne do odtworzenia błędu (np. pliki wejściowe, skrypty itp.)
  • zrzuty ekranu

Każde zgłoszenie nadesłane na ten adres zostanie automatycznie potwierdzone e-mailem zwrotnym przez system pomocy PL-Grid.

Poprzez portal pomocy — Helpdesk

Podstawowym systemem rejestracji i obsługi zgłoszeń jest strona internetowa Helpdesku:

https://helpdesk.plgrid.pl

Logowanie do systemu odbywa się poprzez mechanizm OpenID. Przy pierwszym logowaniu można zawnioskować o usługę poprzez OpenID. W przypadku, gdy użytkownik posiada ważny certyfikat PLGrid zaimportowany do przeglądarki, logowanie nastąpi automatycznie.

Do portalu można również zalogować się przy pomocy hasła PLGrid (identycznego jak używane w portalu użytkownika PLGrid).

Portal Helpdesku oferuje możliwość przeglądania historii zgłoszeń, przeszukiwania bazy danych z uprzednio rozwiązanymi problemami itp. Po zalogowaniu zobaczymy formularz umożliwiający utworzenie nowego zgłoszenia, śledzenie historii nadesłanych problemów, a także przeszukiwanie bazy danych ze zgłoszeniami PL-Grid. Widok tworzenia nowego zgłoszenia przedstawiono poniżej. Użytkownik wpisuje treść zgłoszenia opisując, z czym ma problem i podając maksimum informacji ułatwiających obsłudze rozwiązanie problemu. Istnieje możliwość podania identyfikatora grantu, którego problem dotyczy oraz załączników.

 

W widoku głównym użytkownika zaprezentowana jest lista zgłoszeń. Widoczny jest ich status wraz z datą ostatniej aktualizacji. Link do zgłoszenia (identyfikator HD-NUMER) prowadzi do widoku szczegółowego zgłoszenia.

 

Po kliknięciu na temat wybranego zgłoszenia przechodzimy do szczegółowego widoku statusu/historii problemu. Widzimy tam treść zgłoszenia, Komentarze (Historię), Status, Datę zgłoszenia i ostatniej aktualizacji. W przypadku akcji, które musi podjąć użytkownik (odpowiedź na pytanie eksperta, potwierdzenie rozwiązania lub ponowne otwarcie zgłoszenia) pojawiają się odpowiednie przyciski. Użytkownik może też komentować zgłoszenie i dodawać załączniki nie zmieniając statusu zgłoszenia.

 

Inne źródła informacji

  • No labels