Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Next »

Krótki opis usługi

Narzędzia pracy zespołowej to zintegrowana platforma do zarządzania projektami. Dzięki niej możliwe jest założenie własnego projektu w narzędziach do śledzenia i organizowania współpracy, takich jak: Confluence, JIRA i Stash oraz korzystanie z zaawansowanego systemu do tworzenia telekonferencji Adobe Connect. Usługa umożliwia także ustawienie uprawnień do korzystania z projektu dla skojarzonej grupy użytkowników.

Oferowane narzędzia są chętnie używane przez jedne z największych firm zajmujących się badaniami i rozwojem specjalistycznego oprogramowania, m.in. przez NASA oraz Audi.

Narzędzia współpracy i ich zastosowanie

 

JIRA to narzędzie do zarządzania zadaniami. Można używać go w obrębie zespołu, z którym dzielimy zadania. Narzędzie umożliwia realizację celów badawczych lub deweloperskich poprzez tworzenie zadań o określonych priorytetach, przypisanych do określonych osób z zespołu.

Confluence to narzędzie do zarządzania dokumentacją. Prosty interfejs sprawia, że łatwo można tworzyć i edytować strony zawierające przydatną dokumentację, np. dla zespołu naukowego lub deweloperskiego.

Stash to narzędzie pozwalające na śledzenie procesu powstawania oprogramowania, przydatne głównie osobom tworzącym kod.

Adobe Connect to aplikacja do zarządzania telekonferencjami. Dzięki niej użytkownicy mogą spotkać się, aby omówić interesujące ich kwestie w ramach prac zespołu naukowego.

Aktywacja usługi

Narzędzia współpracy należy aktywować w Katalogu Aplikacji (szczegółowa instrukcja: Usługi i aplikacje w PLGrid). Na usługę w Katalogu Aplikacji składają się 3 osobne usługi - aktywuje się każdą z osobna. 

Na narzędzia współpracy składają się następujące usługi:

Widok Katalog Aplikacji, główny widok z usługami

Użycie

Po zaaplikowaniu o nie usługi dostępne są pod adresami:


Jira: jira.plgrid.pl
Confluence: docs.plgrid.pl
Stash: git.plgrid.pl
Adobe Connect: meet.plgrid.pl

Gdzie szukać dalszych informacji?

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z wymienionych Narzędzi Współpracy, należy:

1) w przypadku narzędzi "JIRA, Confluence, Stash" skorzystać z Pomocy (ikonka "?" w prawy górnym rogu) i wybrać opcję "Online Help".

 Uzyskiwanie Pomocy dla narzędzi Atlassian

 

2) w przypadku Adobe Connect posiłkować się dokumentacją w ramach Podręcznika Użytkownika. Można też skorzystać z pomocy dostępnej bezpośrednio w pokoju utworzonej konferencji - po wybraniu odpowiedniej opcji z rozwijalnego menu z zakładki "Help".

Uzyskiwanie pomocy dla Adobe Connect


3) w przypadku eKursów posiłkować się dokumentacją w ramach Podręcznika Użytkownika.

  • No labels