Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

Opis usługi

JIRA to narzędzie do zarządzania zadaniami. Można używać go w obrębie zespołu, z którym dzielimy zadania. Narzędzie umożliwia realizację celów badawczych lub deweloperskich poprzez tworzenie zadań o określonych priorytetach, przypisanych do określonych osób z zespołu.

Confluence to narzędzie do zarządzania dokumentacją. Prosty interfejs sprawia, że łatwo można tworzyć i edytować strony zawierające przydatną dokumentację, np. dla zespołu naukowego lub deweloperskiego.

Stash to narzędzie pozwalające na śledzenie procesu powstawania oprogramowania, przydatne głównie osobom tworzącym kod.

Korzystanie z usługi

Po zaaplikowaniu o nie usługi dostępne są pod adresami:

Jira: jira.plgrid.pl
Confluence: docs.plgrid.pl
Stash: git.plgrid.pl

Pomoc

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z wymienionych Narzędzi Współpracy, należy skorzystać z Pomocy (ikonka "?" w prawy górnym rogu) i wybrać opcję "Online Help".

 Uzyskiwanie Pomocy dla narzędzi Atlassian

 


  • No labels