Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

W niektórych ośrodkach możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o swoich aktywnych grantach z poziomu UI.

 

Na UI ośrodków: CyfronetTASK, WCSS PCSS dostępne są komendy: 

komendarezultat
plg-show-grants
  • Zwraca wszystkie aktywne granty w danym ośrodku, z których może korzystać użytkownik.
  • Aby grant był widoczny w wyniku komendy, grant musi być aktywny w ośrodku, na którego UI zalogował się użytkownik.
  • Zwraca również daty początku i końca grantów, parametry grantów w danym ośrodku: walltime i storage, zespół dla grantu i jego status w ośrodku.
plg-show-default-grant
  • Zwraca ID grantu domyślnego użytkownika oraz status grantu, czyli informację o jego aktywności.
  • Jeśli komenda wyświetli komunikat o nieaktywnym grancie domyślnym, można zaktualizować swój grant domyślny (ustanawiając nowy).
plg-show-grant-details GRANT_ID
  • "GRANT_ID" należy zastąpić identyfikatorem swojego grantu.
  • Zwraca szczegóły wybranego grantu, z którego może korzystać użytkownik.
  • Zwraca również ID grantu, daty początku i końca grantu, parametry grantu w danym ośrodku: walltime i storage, zespół dla grantu i jego kierowników oraz członków.
  • Na UI klastrów Cyfronetu i WCSS komenda zwraca też wykorzystanie zasobów grantu.

Powyższe komendy są obsługiwane przez maszyny z zainstalowaną wersją Pythona 2.4, która jest wersją domyślną na UI wszystkich ośrodków obliczeniowych Infrastruktury PL-Grid. Aby wykonać komendy w przypadku załadowania nowszych modułów Pythona, należy się przelogować lub wyładować dane moduły Pythona, wydając komendę module unload.

Komendy pokazują parametry grantu w danym ośrodku.

Komendy zwracają wyłącznie informację o grantach i ich parametrach dla grantów aktywnych w danym ośrodku, na którego UI zaloguje się użytkownik.

Pełne informacje o grantach użytkownika dostępne są w Portalu PLGrid w zakładce "Granty". 

  • No labels