Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje o rozliczaniu grantów:

 • Rezultatem prac w ramach grantów obliczeniowych powinny być publikacje
 • Efektywność wykorzystania grantu, ocena z rozliczenia grantu mogą mieć wpływ na rozpatrywanie wniosków granatowych w przyszłości

Rozliczanie grantów

Rozliczanie grantów ma na celu raportowanie do Infrastruktury PLGrid rezultatów badań wykonanych przy wykorzystaniu przyznanych grantów obliczeniowych. Polega ono na okresowym raportowaniu przez Użytkownika powstających publikacji oraz innych dokumentów (np. raportów, sprawozdań), zawierających wyniki naukowe przeprowadzonych badań, jak również informowanie o innych technicznych i merytorycznych aspektach korzystania z grantów, takich jak: stopień wykorzystania zasobów dostępnych w grancie, wrażenia ze współpracy z Infrastrukturą, możliwe zmiany tematu badań w stosunku do wniosku grantowego.

Na proces rozliczania grantu składają się następujące elementy:

 • składanie okresowych raportów rozliczeniowych (co ok. pół roku)
 • ewentualne uzupełnianie tych raportów (jeśli Recenzent o to poprosi; uzupełnienia dotyczą zazwyczaj potrzeby zadeklarowania publikacji bądź dołączenia do nich formuły podziękowań)
 • zadeklarowane i późniejsze dostarczenie publikacji naukowych powstałych w wyniku prac przeprowadzonych z wykorzystaniem grantu

Kryteria oceny grantu

Działalność Użytkownika w ramach grantu jest oceniana przez Recenzentów po każdym złożeniu raportu rozliczeniowego, a także po upłynięciu terminu załączania publikacji. Każda taka ocena (w skrócie: ocena grantu) obejmuje działalność Użytkownika w grancie od początku jego trwania do momentu wystawiania danej oceny. Ostatnia ocena, składana po upłynięciu terminu dostarczenia publikacji, jest zatem całościową i ostateczną oceną grantu. Może ona mieć wpływ na przyznawanie Użytkownikowi zasobów w przyszłości.

Czynniki wpływające na ocenę:

 • wykorzystanie zasobów - szczególnie adekwatność ilości wykorzystanych zasobów do ilości zasobów przyznanych w grancie (dodatkowo w przypadku metryki "Maksymalny sumaryczny czas obliczeń" pożądany jest równomierny rozkład wykorzystania zasobów na przestrzeni grantu),
 • fakt załączenia publikacji oraz obecność podziękowań dla Infrastruktury PLGrid w publikacjach (zgodnie z wymogiem podanym w sekcji Publikacje) - na etapie rozliczenia końcowego wymagane jest przynajmniej zadeklarowanie powstającej publikacji, po jej dołączeniu sprawdzana jest obecność podziękowań,
 • terminowość składania raportów oraz załączania publikacji,

Dodatkowo brana jest pod uwagę:

 • zgodność tematyki badań z wnioskiem grantowym - (zgodność tematu nie jest wymogiem bezwzględnym, możemy przyjąć uzasadnioną zmianę kierunku badań),
 • zgodność publikacji (faktu ich powstania, ich tematyki oraz/lub rangi w świecie naukowym) z wnioskiem grantowym,

Więcej informacji na temat kryteriów oceniania znajduje się na stronie Kryteria oceny raportów rozliczeniowych.

Terminy

Wymagana akcja

Termin

Złożenie raportuod 1 miesiąca przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, do 1 miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego
Uzupełnienie raportu7 dni od momentu odesłania raportu do uzupełnienia
Załączenie pliku publikacjiData zadeklarowana przez Użytkownika jako "Przewidywany czas wydania publikacji"

Raporty rozliczeniowe

Raporty rozliczeniowe to raporty składane przez Użytkownika na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego. Raport rozliczeniowy powinien zostać wysłany przez Użytkownika w końcowym okresie trwania okresu rozliczeniowego lub do miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku niewystarczającej ilości informacji zawartej w raporcie Recenzent ma prawo poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

Każdy raport rozliczeniowy jest następnie oceniany przez Recenzenta.

Co powinno znaleźć się w raporcie rozliczeniowym

Raport rozliczeniowy powinien zawierać opis zrealizowanych zadań pod kątem następujących spraw:

 • Sposobu wykorzystania zasobów - głównie interesuje nas stopień wykorzystania zasobów oraz ewentualne powody zbyt niskiego lub zbyt wysokiego wykorzystania. W przypadku godzin obliczeniowych (metryka "Maksymalny sumaryczny czas obliczeń") pożądane jest równomierne wykorzystanie zasobów na przestrzeni trwania całego grantu. (UWAGA! Najpełniejsze informacje o wykorzystaniu zasobów przez zespół użytkowników korzystających z grantu można znaleźć w Portalu PLGrid w zakładce Wykorzystanie Grantów.)
 • Przewidywań dot. spodziewanych publikacji; publikacje powinny być deklarowane za pomocą odpowiedniego formularza (patrz: sekcja Publikacje)
 • Tematyki badań - czy tematyka pokrywa się z deklarowaną w grancie, ewentualnie czy nastąpiło przesunięcie tematyki badań, a jeśli tak, to w jakim kierunku.
 • Odczuć Użytkownika związanych ze współpracą z Infrastrukturą (o ile istnieją) - interesują nas zarówno mocne punkty, jak i problemy (najlepiej z odniesieniem do zgłoszeń w systemie Helpdesk, gdzie będą one rozwiązywane) oraz sugestie.

Przykładowy raport rozliczeniowy

"Wykorzystanie czasu obliczeniowego w grancie wynosi około 35% i jest niższe od planowanego. W najbliższym czasie przewidujemy zwiększenie intensywności wykorzystania zasobów w związku z ukończeniem wprowadzania zmian w algorytmie, który posłuży do wygenerowania nowych danych - tak, by do końca grantu wykorzystać dostępne w nim zasoby.

Spodziewane jest osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów, w tym stworzenie deklarowanych publikacji. (ew. Publikacja ... najprawdopodobniej powstanie, zaś publikacja ... może nie powstać ze względu na brak wystarczających wyników.)

Grant realizowany jest zgodnie z tematyką zawartą we wniosku grantowym. (ew. W stosunku do opisu badań zawartych we wniosku grantowym odeszliśmy od badania..., zaś większy nacisk kładziemy na...)

Zazwyczaj nie mamy problemów z uzyskaniem zasobów obliczeniowych, choć w ośrodku ... zadania oczekują dość długo (obserwowane ... h) w kolejkach. Satysfakcjonujące by było skrócenie tego czasu do ... h. Otworzyliśmy w tym celu zgłoszenie nr ... w helpdesku. Ponadto obserwujemy problemy w ośrodku ..., gdzie zapis danych na dysk jest dość powolny. Zaraportowaliśmy to w zgłoszeniu nr ...."


Rozliczanie grantów przyznanych na powstanie prac dyplomowych

Rozliczanie grantów, których celem było powstanie prac dyplomowych studentów zawężone jest do przedstawienia (przesłania) powstałych prac dyplomowych. Formuła podziękowań jest obligatoryjna dla przedstawianych w rozliczeniu prac.

Dodawanie raportu rozliczeniowego w portalu

W celu dodania raportu przejdź do swojego grantu - krok 4 - PODSUMOWANIE

Widok podsumowania grantu

W następnym kroku wypełnij pola i zapisz zmiany

Publikacje

W czasie trwania grantu Użytkownik może deklarować publikacje, jakie spodziewa się stworzyć w wyniku badań przeprowadzonych w Infrastrukturze PLGrid z wykorzystaniem grantu.

Aby ostatecznie rozliczyć grant, prace te powinny zostac opublikowane (wraz z podziękowaniami wymaganymi przez PLGrid), a następnie dołączone do rozliczenia grantu w Portalu PLGrid jako załączniki.

Formuła podziękowań

 

Formuła podziękowań wymagana w publikacjach powstałych przy wykorzystaniu Infrastruktury PLGrid brzmi:

Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid.

lub

This research was supported in part by PLGrid Infrastructure.

W przypadku braku możliwości dodania podziękowań do publikacji w ustalonej formule, Użytkownik (członek zespołu rozliczającego grant, będący jednocześnie autorem lub współautorem publikacji) powinien stworzyć oświadczenie, potwierdzające fakt wykorzystania Infrastruktury PLGrid w rozliczanym grancie do przygotowania publikacji. Oświadczenie powinno następnie zostać ręcznie podpisane przez Użytkownika (będącego jednocześnie współautorem publikacji i członkiem zespołu składającego rozliczenie grantu) oraz zeskanowane i dołączone jako dodatkowa strona do pliku publikacji.

Treść oświadczenia: "Niniejszym oświadczam, że praca TYTUŁ, DANE_BIBLIOGRAFICZNE, której jestem współautorem, powstała z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid".

Załączone przez Użytkownika publikacje nie będą udostępniane na zewnątrz Infrastruktury PLGrid; posłużą one jedynie dla jej wewnętrznych potrzeb jako dowód eksploatacji tejże infrastruktury zgodnie z jej celem. Będą także podstawą dla wystawiania oceny grantu.

Dodawanie publikacji w portalu

W celu dodania publikacji, przejdź do panelu Publikacje, a następnie użyj przycisku Stwórz deklarację publikacji.

W następnym kroku wybierz grant, do którego chcesz dodać publikację i wypełnij wymagane pola.

Wybranie grantu może nastąpić poprzez kliknięcie jego nazwy lub korzystając z przycisku po prawej stronie, przypominającego koło zębate.


Następnie wypełnij wymagane poniżej pola, dodaj publikację korzystając z przycisku Dodaj publikację.

Na końcu użyj przycisku Zapisz zmiany oraz Zakończ edycję deklaracji, który pojawi się po prawej stronie przycisku Zapisz zmiany.Jeśli dostęp do publikacji jest otwarty proszę podać URL do publikacji, w przeciwnym razie prosimy pamiętać o załączeniu pliku pdf.Prezentacje, wystąpienia konferencyjne

Poniżej załączamy pliki z logotypem PLGrid, które można zamieszczać na materiałach graficznych, np. prezentacjach, wystąpieniach konferencyjnych, plakatach etc.

 • No labels