Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Po uzgodnieniu grantu obliczeniowego oraz jego aktywacji można rozpocząć korzystanie z Infrastruktury PLGrid w ramach grantów obliczeniowych.

Zapoznaj się z podstawami zlecania zadań i operacji na grantach, aby w pełni wykorzystać przyznane zasoby. 

Przydatne operacje na grantach

Użytkownik posiadający grant testowy lub właściwy może wykonać na nim operacje ułatwiające pracę z grantem. 

Aktywny grant użytkownika można: 

  • uczynić domyślnym
  • renegocjować - dotyczy wyłącznie grantów właściwych, 
  • sprawdzić na UI klastra, aby szybko uzyskać o nim informacje (np. jakie ma zasoby, czy jest aktywny, kto może z niego korzystać), 
  • sprawdzić w Accountingu PLGrid jego wykorzystanie,
  • zablokować - w uzasadnionych przypadkach (np. wykorzystanie 100% uzgodnionych zasobów). 

Podstawy zlecania zadań z użyciem grantu

Aby korzystać z zasobów w ramach aktywnego grantu, użytkownik zleca zadania, opatrując je ID grantu. 

ID grantu może być przypisywane zadaniom na dwa sposoby: 

  1. może być podawane przez użytkownika w momencie zlecania zadania,
  2. może być uzupełniane automatycznie na podstawie wybranego w Portalu grantu domyślnego.

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadań

Korzystanie z zasobów Infrastruktury może odbywać się w ramach dostępu lokalnego (przez system kolejkowy, np. PBS lub slurm) lub dostępu do gridu (przez middleware, np. QosCosGrid (QCG) lub UNICORE). Niezależnie od sposobu zlecania zadań, należy podać ID grantu.

sposób prowadzenia obliczeńwyjaśnieniesposób podania ID grantu
Dostęp lokalny

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne (parametrem -A lub dyrektywą systemu kolejkowego).

Zlecanie zadań przez system kolejkowy
QCG

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne.

Klient tekstowy: Format opisu zadań#grant

QCG-Icon: http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/wiki/Zlecanie

UNICORE

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne.

Użycie grantów PL-Grid w infrastrukturze UNICORE
gLite

Na chwilę obecną podczas zlecania zadań za pomocą gLite nie ma możliwości podania ID grantu. Zadanie zostaje przypisane automatycznie do grantu domyślnego.

Uruchamianie zadań przez gLite
  • No labels