Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Podstawowe informacje

 • Granty właściwe wymagają od Użytkownika zdefiniowania swoich potrzeb co do zasobów i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.

 • W ramach grantu właściwego można uzyskać więcej zasobów i bardziej różnorodnych niż w grancie testowym.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu (musi być to zespół naukowy)
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant wymaga przedstawienia motywacji.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać publikacje powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji
 • Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje alokacji zasobów do 30 dni, wniosek grantowy zostanie usunięty.


Granty dla podopiecznych pracowników naukowych

Granty dla doktorantów (oraz innych podopiecznych pracowników naukowych, którzy są zatrudnieni w jednostkach naukowych)

Osoby, które uzyskały stopnień magistra i chcą dalej korzystać z zasobów infrastruktury PLGrid w oparciu o afiliację podopiecznego pracownika jednostki naukowej (czyli osoby wnioskujące o przyznanie zasobów w związku z pisaniem doktoratu oraz osoby zatrudnione na uczelni, prowadzące badania, ale nieposiadające stopnia minimum doktora) proszone są, aby do swojego zespołu naukowego dodawały swojego opiekuna (wskazanego w afiliacji) z rolą kierownika zespołu.

Doktoranci proszeni są, aby nazwa ich grantu sugerowała związek pracą doktorską, np. poprzez dodanie "PhD" do nazwy grantu. 

Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie

Studentów piszących prace dyplomowe (różnego stopnia) prosimy aby nie składali wniosków o granty właściwe (takie wnioski będą odrzucane), ale korzystali z grantów przeznaczonych na prace dyplomowe, założone przez swoich opiekunów.

Opiekunów studentów piszących prace dyplomowe/projekty studenckie prosimy o zakładanie dla swoich studentów osobnych (względem własnych badań naukowych) grantów przeznaczonych na dyplomowe obliczenia podopiecznych i pozostałe ich projekty. Grant taki nie wymaga szerszego uzasadnienia poza podaniem podstawowych informacji, m.in. kierunku studiów oraz tematów prac, które powstaną na jego podstawie. Opiekun powinien założyć jeden grant dla wszystkich swoich podopiecznych, zyskując tym samym łatwy dostęp do wiedzy na temat postępu prac swoich podopiecznych. Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie rozliczany jest powstałymi na jego podstawie pracami.

Szczegółowe informacje na temat grantu przeznaczonego na prace dyplomowe/projekty studenckie:

 • Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie jest odmianą grantu właściwego - dostęp do zasobów, proces wnioskowania i obsługi pozostaje taki sam, jak przy grancie właściwym.

 • Zaleca się, aby grant na potrzeby prac dyplomowych założony był na osobną grupę/zespół, odpowiadający aktualnej grupie seminaryjnej danego opiekuna. Zaleca się także aby nazwa grantu sugerowała, że jest to grant związany z powstaniem prac dyplomowych/projektów studenckich.
 • Granty na potrzeby prac dyplomowych/projektów studenckich wymaga od kierownika zespołu zdefiniowania potrzeb co do zasobów podopiecznych i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu, który jest opiekunem naukowym grupy seminaryjnej.
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant nie wymaga przedstawienia motywacji. Prosimy o przedstawienie nazwy seminarium, kierunku studiów, liczby uczestników oraz tematów prac, które mają powstać.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać prace naukowe powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji
 • Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje alokacji zasobów do 30 dni, wniosek grantowy zostanie usunięty.


Wnioskowanie o grant właściwy

Proces wnioskowania o grant należy rozpocząć w przestrzeni Granty w Portalu. Pierwszym widokiem w tej przestrzeni są Granty właściwe. Jest to panel, gdzie Użytkownik ma podgląd wszystkich swoich grantów w poszczególnych sekcjach, wraz z informacją o stanie danego grantu. 


Widok Granty właściwe


1. Stwórz nowy grant

Aby stworzyć nowy grant, należy skorzystać z zielonego przycisku nad listą grantów Utwórz GRANT

Pojawia się widok Grant ogólne

2. Zdefiniuj podstawowe informacje o grancie

W tym kroku Użytkownik definiuje następujące parametry:

 • ID grantu: do 20 znaków, tylko małe litery i cyfry bez spacji, bez końcówki związanej z grantem osobistym, a także nie może rozpoczynać się od litery "x"), ID grantu musi zaczynać się od przedrostka "plg".
 • ID zespołu: należy wybrać zespół, w ramach którego grant jest tworzony - musi to być zespół naukowy. Grant właściwy można założyć TYLKO na zespół naukowy. Zakładanie grantów na zespół testowy użytkownika lub  zespół usługi skutkować będzie anulowaniem i odrzuceniem wniosku.
 • Afiliacja: należy podać afiliację, w ramach której Użytkownik będzie realizował grant.
 • Czy grant jest kontynuacją innego grantu: w sytuacji, gdy kończy się czas trwania lub zasoby w ramach danego grantu, a istnieje potrzeba dalszej pracy w ramach jednego tematu badawczego, Użytkownik ma możliwość założenia grantu, który stanowi kontynuację poprzedniego. W tym celu we wniosku należy podać dalej ID grantu, który chcemy kontynuować.
 • Dziedzina badań nauki: należy zdefiniować dziedzinę, w ramach której grant jest tworzony,
 • Data rozpoczęcia: od tej daty Użytkownik może wykonywać obliczenia z użyciem grantu,
 • Data zakończenia: po tej dacie grant staje się nieaktywny

  UWAGA: Granty właściwe powinny być zakładane na maksymalnie 1 rok. W innym przypadku administratorzy zasobów zastrzegają sobie prawo do skrócenia czasu trwania grantu.

 • Temat badawczy: jednozdaniowy opis tematyki badań,
 • Cel badań: rozwinięcie tematu, merytoryczny opis badań - informacja, co użytkownik chce osiągnąć z pomocą grantu,
 • Uzasadnienie wykorzystania - komentarz: opis potrzebnych zasobów, np.: wykorzystywane aplikacje, pakiety, moduły, informacja o zrównolegleniu obliczeń, zapotrzebowaniu na RAM (jeśli spore),
 • Dziedzina nauki: należy zdefiniować dziedzinę, w ramach której grant jest tworzony,
 • Wykorzystywane aplikacje: prosimy o określenie wykorzystywanych aplikacji do obliczeń, pole nieobowiązkowe
 • Dotychczasowe publikacje: powstałe publikacje do tej pory, pole nieobowiązkowe
 • Projekty badawcze: projekty w ramach, których realizowany jest grant, pole nieobowiązkowe


Widok Szkic grantu - KROK 1


Do kolejnego kroku, Grant zasoby, należy przejść za pomocą opcji "Następny krok", lub "2.ZASOBY"

3. Zdefiniuj szczegóły merytoryczne grantu zasoby dla grantu

W nowym widoku pojawiają się parametry nowego grantu, które należy uzupełnić. Aby uaktywnić edycję wniosku, należy użyć opcji "Dodaj zasób", a następnie uzupełnić grant.


Teraz definiujemy potrzebne zasoby w różnych ośrodkach plgrid sukcesywnie naciskając przycisk "Dodaj zasób". Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się plansza zatytułowana OLA.  Na tej planszy definiujemy konkretny zasób (CPU, STORAGE bądź GPU) w konkretnym ośrodku. Po zapisaniu (przycisk "Zapisz zmiany") zasób pojawi się na "Liście Twoich zasobów".


Widok Szkic grantu 


4. Zdefiniuj zasoby w grancie


W celu wyboru rodzaju zasobów oraz preferowanego ośrodka należy zaznaczyć odpowienie pole wyboru i uzupełnić dane

Na przykład, aby określić, że na Prometeuszu potrzebujemy 10000 godzin znormalizowanych CPU, na planszy OLA zaznaczamy przyciski radiowe

przy CPU, ACK Cyfronet Prometeusz, a w rubrykę Czas obliczeń wpisujemy 10000. Możemy też zmienić podpowiedziane wartości w rubrykach "Maksymalny czas wykonaia zadania" i "Maksymalna pamięć RAM per rdzeń",

ale musimy pamiętać, że te liczby nie są sowolne, tylko związane z systemami kolejkowymi na danym klastrze.
Parametry grantu do uzupełnienia:

 • Rodzaj zasobów
 • Preferowany ośrodekDostępne ośrodki w Infrastrukturze PLGrid

 • CYFRONET-PROMETHEUS
 • CYFRONET-ZEUS
 • WCSS-BEM
 • ICM
 • PCSS
 • TASK


Pomimo wyboru ośrodków przez Użytkownika, może zaistnieć sytuacja, gdy dany ośrodek nie udzieli swoich zasobów. Decyzja o przyznaniu zasobów leży po stronie Administratora danego ośrodka.

Wpisanie we wniosku o grant używanego oprogramowania nie jest równoznaczne z prośbą o jego instalację.

Jeśli Użytkownik zamierza wykorzystywać w grancie oprogramowanie niedostępne na klastrze, prosimy o zgłoszenie w Helpdesku z prośbą o instalację oprogramowania w danej wersji na danym klastrze.

Dostępne oprogramowanie można sprawdzić w Katalogu Aplikacji i Usług.

5. Publikacje

W tym kroku prosimy o oszacowanie liczby publikacji, które powstaną z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid.

Widok szkicu deklarowanych publikacji

6. Wniosek gotowy do wysłania.

Widok wniosku gotowego do wysłania


7. Wniosek wysłany

Wniosek wysłany do Operatora


8. Wniosek zaakceptowany

Gdy wniosek został zaakceptowany, pojawi się w polu "Granty aktywne" w zakładce "Granty właściwe".

Widok wniosku zaakceptowanego


9. Wniosek wymagający uwagi - wniosek w którym zostały dokonane zmiany przez Administratora/Operatora w ośrodku

Granty w ośrodkach wymagające uwagi - widok zmian dokonanych na dwóch dokumentach


W celu akceptacji/odrzucenia zmian należy kliknąć w kazdy z wyszczególnionych GRANT ID - w tym przypadku "plgpromgrant4"

Widok wniosku zasobów CPU z dokonanymi zmianami przez Administratora


W celu akceptacji dokonanych zmian przez Administratora należy skorzystać z opcji "Wyślij poprawki do PLGrid"

Po tej akcji, wniosek znajduje się po stronie PLGrid

Dokument po stronie PLGrid

10. Wniosek zaakceptowany po zmianach

Gdy administrator otrzyma wniosek i przyzna zasoby, status dokumentu zmieni się na "Zaakceptowany"

Widok wniosku zaakceptowanego


 • No labels