Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sam moduł HybridMT przeznaczony jest do liczenia tensora momentu sejsmicznego. W tym rozdziale opisano tylko jedną jego funkcjonalność, jaką jest lokalizacja ogniska z wykorzystaniem raytracera hypoDD v1.3 autorstwa Felixa Waldhausera (Waldhauser i Ellsworth 2000, Waldhauser F. 2001), w którą został wyposażony pakiet hybridmt-v1.2.2 oraz modułów optymalizacji. Obecnie dostępne są moduły optymalizacji metodą przeszukiwania po siatce i Simplex/Amoeba (patrz Moduły optymalizacji). Lokalizacja liczona jest i wyświetlana we współrzędnych ortogonalnych XY (2 i 3). Lokalizacja wstrząsu dodatkowo określa dla faz sejsmicznych kąty wyjścia fali z ogniska oraz kąty wnurzania fali i azymut w stacji. Jest to obecnie jedyny moduł lokalizacji dostarczający wszystkie wartości potrzebne do liczenia tensora metoda HybridMT. Lokalizator może być również zastosowany do liczenia tylko kątów dla fal. Umożliwia to tryb względnego przeszukiwania po siatce.

Rys. 6  Okienko lokalizatora HypoDD

Lokalizacja jest wywoływana z menu Localization  HypoDD(HybritMT). Najpierw należy zdefiniować fazy, z których będzie liczona lokalizacja (1). Stacje z tymi fazami są wyświetlane na mapie (2). Pamiętać przy tym trzeba, że tylko te fazy, które zostały wybrane do lokalizacji, będą mogły być użyte później do liczenia tensora momentu sejsmicznego. Następnie należy wybrać i zdefiniować parametry metody optymalizacji (4). Po naciśnięciu Compute liczona jest lokalizacja. Wynik lokalizacji wyświetlany jest na mapie (3) i wypisywany w oknach (5). Naciśnięcie Ok zatwierdza lokalizację. Zależność miedzy współrzędnymi geograficznymi a XY definiowane są w Regionie. Moduł ten nie liczy błędu lokalizacji.

  • No labels