Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lokalizację można zdefiniować ręcznie edytując moduł Origins w panelu opracowań (Elaboration, Rys. 14). Po najechaniu na Origins i naciśnięciu prawego przycisku myszy pojawia się opcja Add Origins (1), po jej naciśnięciu dodaje się nowy Origin z wartościami zerowymi (2). Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na pustym opracowaniu otwiera się okienko z opcjami do modyfikacji lokalizacji (3).

Rys. 14 Okienko opracowania ze wskazanym modułem Origins i pustą lokalizacją

Istnieje też specjalizowany moduł, który umożliwia wprowadzanie parametrów lokalizacji i czasu ogniska zarówno przy użyciu danych globalnych (szerokość, długość geograficzna, czas UTC), jak i danych lokalnych (współrzędne ortogonalne XYZ i czas lokalny). Można wprowadzać dane ogniska osobno w odpowiednie pozycje okna dialogowego lub wstawiać cały wiersz z opisem ogniska jak źródło informacji, który moduł interpretuje według wcześniej zdefiniowanych reguł. Wywołuje się go poleceniem Localization  Manual insert of the origin, a następnie wprowadza się parametry zjawiska sejsmicznego i źródło wprowadzonych danych.

Rys. 15 Moduł wprowadzania parametrów lokalizacji i czasu zjawiska

Jeżeli wybrało się wprowadzanie współrzędnych geograficznych, wprowadza się długość i szerokość geograficzną w stopniach i głębokość od poziomu morza w kilometrach, a poniżej wyświetlane są współrzędne XYZ w metrach. Jeżeli wybrało się wprowadzanie współrzędnych XYZ, wprowadza się X, Y i Z w metrach a poniżej wyświetlane są współrzędne geograficzne. Można wprowadzać położenie wpisując sformatowaną linię z parametrami ogniska. W tym celu należy wybrać Scan. Wtedy pojawi się okienko do którego należy wpisać lub skopiować tekst z lokalizacją ogniska.

  • No labels