Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program SWIP5 na podstawie opisu regionu przelicza współrzędne geograficzne na lokalne i odwrotnie oraz rysuje mapy we współrzędnych lokalnych. Standardowo przyjmuje rzut kartograficzny we zdefiniowanym punkcie na geoidzie, wartości X liczy rosnąco w kierunku wschodnim, Y rosnąco w kierunku północnym, a Z liczy, jako wysokość w stosunku do płaszczyzny rzutu.

Moduł regionu dostarcza programowi SWIP5 funkcji umożliwiających inny opis współrzędnych X, Y, Z  oraz  ich wyliczanie i wyświetlanie na mapach.

Obecnie istnieje jeden moduł tego typu -  Sucha Góra.

  • No labels