Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja wyznaczania wyznaczanie parametrów drgań gruntu trzymana jest w pliku GroundMotions.xml oraz plikach z definicjami filtrów, których nazwy i położenie są zdefiniowane w GroundMotions.xml. Przykładowy plik konfiguracyjny WWW przedstawiony jest poniżej. Edytuje się tylko tekst wydrukowany w przykładzie czarną czcionką.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

<!DOCTYPE boost_serialization>

<boost_serialization signature="serialization::archive" version="12">

<Parameters class_id="0" tracking_level="0" version="0">

       <filterPath>c:\Users\jwisz\Documents\SVN\GMFilters</filterPath>

       <wavesDuration>5.00000000000000000e+000</wavesDuration>

       <groundMotions class_id="1" tracking_level="0" version="0">

             <count>2</count>

             <item_version>0</item_version>

             <item class_id="2" tracking_level="0" version="0">

                    <type>PGA</type>

                    <category>point</category>

                    <unit>m/(s*s)</unit>

                    <components>ZNE</components>

                    <filterFileName>ButterwordLowPass10Hz.xml</filterFileName>

                    <pluginName></pluginName>

             </item>

       </groundMotions>

</Parameters>

</boost_serialization>

Zawiera on: ścieżkę do katalogu z definicjami filtrów <filterPath>, domyślną długość okna wyznaczania parametrów <wavesDuration>, liczbę parametrów <count> oraz definicje dla poszczególnych parametrów <item>. Zawierają one: nazwę parametru <type> - może to być dowolna nazwa; rodzaj parametru <category>, przy czym POINT jest stosowany dla wartości szczytowej, INTEGRATION dla IA a PERIOD dla czasu trwania; jednostki <unit> definiujące, z jakiego sygnału wyznaczany jest parametr; składowe sygnału <components>; nazwę pliku z filtrem <filterFileName> oraz nazwę dodatkowej wtyczki do liczenia parametru <pluginName>. Jeżeli ta nazwa jest pusta przyjmowane jest, że rodzaj parametru definiuje sposób liczenia parametru. Jednostki mogą być oznaczone jako m, m/s lub m/s2 – zgodnie z QuakeML. Nazwy komponentów oznaczają Z – pierwszy komponent, N – drugi i E – trzeci bez względu na to czy nazwy form falowych są ZNE, czy np. ABC.

W przypadku braku pliku konfiguracyjnego program tworzy plik wzorcowy GroundMotions.tmp, który należy przeredagować i zmienić rozszerzenie na .xml.

Definicja filtru składa się z nazwy filtru, który będzie zapisany do wyników oraz współczynników A i B filtru. Współczynniki muszą być zdefiniowane dla wszystkich częstotliwości próbkowania. Przykładowa definicja filtru pokazana jest poniżej:

<IIR name="ButterwordLowPass10Hz">

       <coefficients sps="1.000e+02">

             <A size="4">

                    1.000000e+00

                    -1.760042e+00

                    1.182893e+00

                    -2.780599e-01

             </A>

             <B size="4">

                    1.809893e-02

                    5.429680e-02

                    5.429680e-02

                    1.809893e-02

             </B>

       </coefficients>

       < coefficients sps="2.500e+02">

             <A size="4">

                    1.000000e+00

                    -2.498608e+00

                    2.115254e+00

                    -6.041097e-01

             </A>

             <B size="4">

                    1.567010e-03

                    4.701031e-03

                    4.701031e-03

                    1.567010e-03

             </B>

       </coefficients>

</IIR>

W tym przypadku filtr jest zdefiniowany dla dwóch częstotliwości próbkowania 100 i 250 sps i dla każdej z tych są zdefiniowane współczynniki (coefficients) dla licznika (B) i mianownika (A) filtru. Nazwa filtru zdefiniowana jest w atrybucie name.

  • No labels