Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wyznaczanie parametrów drgań gruntu jest wywoływane z menu poleceniem Plugin  Ground motions. Pojawia się okno:

Rys. 19 Wyznaczanie parametrów drgań gruntu

Jednocześnie wyznaczane są wszystkie zdefiniowane parametry drgań gruntu dla pierwszej stacji.  Wykresy z lewej strony ilustrują wyniki parametrów na wykresie. Pionowe przerywane linie określają obszar, w którym wyznaczany jest dany parametr. Lewy kraniec pokrywa się z pikiem a prawy przyjmowany domyślnie na podstawie parametru wavesDuration w konfiguracji. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy zmienia prawy kraniec tego obszaru, a w połączniu z Ctrl lewy. Dodatkowe równoczesne wciśnięcie przycisku Alt zmienia dany kraniec obszaru dla wszystkich wyznaczanych parametrów stacji. Okno z prawej strony pokazuje charakterystykę filtru wskazywanego parametru/wykresu. Wybór kolejnych stacji dokonuje się przyciskiem Next sta lub z listy wyboru stacji, po czym liczone są dla tej stacji parametry. Naciśnięcie przycisku Ok zatwierdza wszystkie parametry dla wszystkich stacji.

  • No labels