Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieją dwa sposoby wyświetlania map z lokalizacjami wstrząsów sejsmicznych: we współrzędnych geograficznych i ortogonalnych w układzie XY. Odpowiadają za to osobne wtyczki. Podczas wyświetlania we współrzędnych geograficznych wyświetlane są projekcje hipocentrów wstrząsów na płaszczyznę styczną do geoidy ziemskiej w punkcie zdefiniowanym dla danego regionu. Podczas wyświetlania we współrzędnych ortogonalnych wartości opisu osi zależą od przyjętego dla danego regionu lokalnego układu współrzędnych.

Można wyświetlać dwa rodzaje map: dla wielu wstrząsów – wtedy dla każdego wstrząsu wyświetlana jest tylko jedna lokalizacja – oraz dla jednego aktualnie wybranego wstrząsu – wtedy wyświetlane są wszystkie policzone różnymi metodami lokalizacje wstrząsu razem z elipsami błędów lokalizacji, aby można je było porównać.

  • No labels