Usługa przeznaczona dla osób związanych z projektowaniem i obsługą Synchrotronu. Usługa polega na udostępnieniu biblioteki i narzędzi Tracy służących do wykonywania obliczeń i symulacji akceleratorów, w szczególności – elektronowych akceleratorów kołowych (synchrotronów).

Biblioteka przeznaczona jest do wykorzystania w programach obliczeniowych napisanych w języku C/C++. Korzystanie z usługi polega na wykorzystaniu procedur i dostarczonych przez Tracy w własnych programach użytkownika napisanych w językach C/C++, które to programy użytkownik po napisaniu kompiluje i linkuje z wymienioną biblioteką, a następnie za pomocą systemu kolejkowego lub innego mechanizmu gridowego wysyła do obliczeń na klastrze.

Aktywowanie usługi

Aby korzystać z usługi, należy mieć założone konto w Portalu PL-Grid i w przypadku korzystania

Usługi aktywuje się w Portalu Użytkownika, zgodnie z przykładem.

Pierwsze kroki (użycie lokalne)

 1. Zaloguj się na maszynę dostępową (User Unterface - UI):

  ssh -X plglogin@ui.cyfronet.pl
 2. Wejdź do wybranego katalogu np. domowego lub zespołu i pobierz przykładowy zestaw plików tracy-solaris.tgz, np.

  cp $PLG_GROUPS_STORAGE/plggtracy/samples/tracy-solaris.tgz ./
 3. Rozpakuj pobrany plik:

  tar -zxvf tracy-solaris.tgz


 4. Dostosuj do swoich wymagań (np. podaj identyfikator grantu, czas obliczeń walltime, liczbę węzłów i procesów, nazwy i lokalizacje plików wejściowych) plik config.sh
 5. Dostosuj do swoich wymagań lub podmień plik solaris-cod.cc
 6. W zależności od potrzeb można również edytować/podmieniać inne pliki potrzebne do wykonania zadania:
  1. local_job_submit.sh - określa on sposób zlecania zadania, wymaga znajomości składni bash
  2. solaris-cod.cc - kod wykonujący obliczenia
  3. solaris-ring.lat - opis struktury symulowanego synchrotronu
  4. Makefile - parametry kompilacji
 7. Zleć zadania:

  ./local_job_submit.sh


 8. Po poprawnym wykonaniu z domyślnymi ustawieniami nazw plików, w katalogu bieżącym powinny pojawić się plik solaris-cod.out zawierający wyniki obliczenia orbity elektronów w synchrotronie.

Uwaga: Ścieżka do modułu wygląda następująco: module add libs/tracy

Zaawansowane użycie (zlecenia zadania przez UNICORE Rich Client)

Ogólne informacje na temat zlecania zadań przez UNICORE znajdują się w podręczniku użytkownika: Uruchamianie zadań przez UNICORE

W szczególności, użytkownik powinien posiadać zarejestrowany certyfikat gridowy i otrzymać dostęp do usługi Globalny dostęp UNICORE.

 1. Utwórz keystore zawierający certyfikat i klucz użytkownika (Sekcja Przygotowanie keystore dla usługi Tracy poniżej).
 2. Ściągnij i skonfiguruj klienta UNICORE Rich Client (URC).
 3. Uruchom klienta URC, np.
  1. cd UNICORE-Client-7.0.1
  2. ./UNICORE_Rich_Client
 4. Wskaż scieżkę do keystora/truststora i podaj hasło.

 5. Zaimportuj przykładowe zadanie z katalogu $PLG_GROUPS_STORAGE/plggtracy/samples/tracy-job.zip

  1. File -> Import -> General -> Existing Project into Workspace -> Next
  2. Select Archive File (wskaż scieżkę do tracy-job.zip - standardowego lub własnego przygotowanego na podstawie standardowego)
  3. Finish
 6. Otwórz zadanie Tracy
  1. W oknie Navigator kliknij Script@Target system ...
  2. TracyScript.job (2x)
 7. Dostosuj opis zadania do swoich wymagań (np. podaj identyfikator grantu, czas obliczeń walltime, liczbę węzłów i procesów, nazwy i lokalizacje plików wejściowych)
 8. Zleć zadanie.
 9. Po zakończeniu zadania ściągnij (Download) plik wynikowy i wyświetl go preferowanym edytorem tekstowym lokalnie (na laptopie) lub skojarz w URC pliki 'out' z programem do jego otwierania (np. /usr/bin/nano na UI w ACK)
  1. Window -> Preferences -> General -> Editors -> File Associations

  2. W "File types" "Add" .out a w "Associated editors" "Add" "External programs" i tutaj można wybrać dowolny program (np. /usr/bin/gedit na UI w ACK)

  3. Po dwukrotnym kliknięciu pliku z zadanym rozszerzeniem w URC będzie się on otwierał w wybranym programie (po restarcie URC)

W przypadku używania klienta UCC jest możliwe wykorzystanie bezpośrednio pliku PKCS12 bez potrzeby jego konwersji do formatu JKS: Link

Przygotowanie keystore dla usługi Tracy


 1. Zaloguj się na ui.grid.cyfronet.pl i wgraj tam swój certyfikat w formacie P12
 2. Skonwertuj go następująco:
  [plglogin@zeus ~]$ keytool -importkeystore -srcstoretype pkcs12 -srckeystore plglogin.p12 -deststoretype jks -destkeystore plguser.jks
  Enter destination keystore password: [**(moje hasło do p12)**]
  Re-enter new password: [**(moje hasełko do p12)**]
  Enter source keystore password: [**(moje hasełko do p12)**]
  Entry for alias main successfully imported. Import command completed: 1 entries successfully imported, 0 entries failed or cancelled
  [plglogin@zeus ~]$
 3. Skopiuj plik plguser.jks na swój komputer i rozpakuj URC, np. w wersji 7.0.1.
 4. Uruchom URC.
 5. W oknie które się pojawi w "Credentials" wskaż na lokalizację pliku plguser.jks i wpisz [**(moje hasło do p12)**]. Identycznie zrób w zakładce Truststore. Zatwierdź.
 6. Pojawi się okno URC. Kliknij "Workbench".
 7. Skonfiguruj URC.
  W menu: Window -> Download client configuration. Pojawia się okno, w którym wpisz (ze strony https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/UNICORE+Rich+Client): 
  1. adres: https://unicore.grid.icm.edu.pl:8443/ccm/plgrid-profile-icm.xml
  2. fingerprint: 5A:CF:15:B6:16:24:0E:0F:32:A7:E9:EC:C4:73:1A:C4:96:CA:6F:F6
  3. opcjonalnie Backup
 8. Kliknij OK i otrzymasz dostęp do wszystkich ośrodków poprzez UNICORE w okienku "Grid Browser".

Gdzie szukać dalszych informacji?

Pomoc można uzyskać zgłaszając problem w systemie Helpdesk: https://helpdesk.plgrid.pl/

Opis Tracy można znaleć tutaj: Tracy-user_manual.pdf