Aplikacja

Aplikacja, narzędzie lub biblioteka dostępna w ramach oferty PL-Grid. Jest nadrzędną jednostką grupującą wszystkie wersje danej aplikacji. W Katalogu są dostępne różne informacje dotyczące aplikacji, między innymi producent, adres strony internetowej, logo czy dokumentacja. Aplikacje mogą być przydzielone do kategorii oraz posiadać różne tagi informujące o jej rodzaju, przeznaczeniu czy właściwościach. Dostępne są informacje dotyczące obecności aplikacji w ofercie PL-Gridu  data wprowadzenia do oferty, wycofania, dane licencji oraz aktualna dostępność. Aplikacje podlegają monitorowaniu  w Katalogu można sprawdzić ich aktualny status, który informuje, czy są dostępne działające instalacje aplikacji na klastrach. Możliwe jest również zapisywanie się na newsletter dotyczący danej aplikacji, ponadto zalogowani użytkownicy mają możliwość edytowania dokumentacji aplikacji w formie wiki.

Wersja aplikacji

Konkretna wersja aplikacji wydana przez producenta. Jest jednostką grupującą instancje aplikacji, czyli jej instalacje na klastrach PL-Gridu. W Katalogu Aplikacji są dostępne różne informacje dotyczące wersji, między innymi data wprowadzenia i wycofania z oferty PL-Gridu, przestoje, dane licencji oraz wyniki monitorowania. Możliwe jest zapisanie się na newsletter dotyczący konkretnej wersji aplikacji.

Instancja aplikacji

Instalacja konkretnej wersji aplikacji na jednym z klastrów PL-Gridu. W Katalogu Aplikacji są dostępne różne informacje dotyczące instancji, między innymi data wprowadzenia i wycofania z oferty PL-Gridu, przestoje, dane licencji, tagi charakterystyczne dla danej instancji oraz wyniki monitorowania. Możliwe jest zapisanie się na newsletter dotyczący konkretnej instancji aplikacji. Każda instancja aplikacji jest przypisana do konkretnego klastra. Możliwe jest wystąpnienie na jednym klastrze wielu instancji tej samej wersji  mogą się one różnić na przykład użytym kompilatorem albo parametrami kompilacji.

Klaster

Jednostka udostępniająca instancje aplikacji. Istnieje możliwość przestoju całego klastra, która oznacza czasową niedostępność zainstalowanych na nim aplikacji, możliwy jest także przestój wszystkich instancji konkretnej aplikacji na danym klastrze.

Przestój

Chwilowa niedostępność danego obiektu  aplikacji, wersji, instancji, klastra lub aplikacji na klastrze. Przestoje są definiowane przez administratorów Katalogu Aplikacji. Wraz z informacją o przestoju wyświetlane są czas zakończenia oraz przyczyna przestoju. Na stronie aplikacji wyświetlane są jej nadchodzące przestoje, ponadto użytkownik obserwujący daną aplikację będzie otrzymywał powiadomienia o nadchodzących przestojach.

Wiadomość

Informacja o wydarzeniu dotyczącym oferty Katalogu Aplikacji, na przykład wprowadzenie nowej aplikacji do oferty, opublikowanie lub wycofanie aplikacji, wersji lub instancji. Każdy użytkownik może obserwować wybrane przez siebie obiekty w celu otrzymywania wiadomości ich dotyczących drogą mailową. Ponadto na stronie Wiadomości są wyświetlane najnowsze wiadomości  użytkownik zalogowany ma możliwość ograniczenia ich do dotyczących obserwowanych obiektów.

Tag

Słowo lub fraza informująca o charakterystycznych cechach aplikacji. Może informować o dziedzinie, której aplikacja dotyczy (na przykład chemia, matematyka), zastosowanym języku programowania, platformie uruchomieniowej lub innych charakterystycznych własnościach. Każda aplikacja może mieć przypisanych kilka tagów.

Status

Informacja o aktualnej dostępności danego obiektu  aplikacji, wersji lub instancji oraz o wynikach jej monitorowania. Jest wyświetlana w postaci ikony na liście aplikacji oraz na stronie aplikacji. Poniżej przedstawiono listę możliwych stanów aplikacji: