Wszyscy administratorzy Katalogu Aplikacji mają dostęp do dashboardu - strony zawierającej zestaw widoków ułatwiających operacje administracyjne, prezentujących zgrupowane informacje na temat zarządzanych przez użytkownika obiektów oraz umożliwiających wykonywanie niektórych działań niedostępnych z innych miejsc w systemie. Link do dashboardu znajduje się w menu dostępnym po kliknięciu nazwy użytkownika na górnym pasku strony. Każda strona dashboardu zawiera menu po lewej stronie i wybrany widok po prawej. Poniżej opisano wszystkie dostępne narzędzia.

Powiadomienia

Wszystkie zdarzenia w Katalogu Aplikacji, takie jak dodanie aplikacji przez system monitoringu, test zakończony niepowodzeniem, utworzenie nowej wersji dokumentacji itp. powodują rejestrowanie w systemie powiadomień. Lista powiadomień w dashboardzie prezentuje te, które dotyczą obiektów zarządzanych przez użytkownika. Umożliwia to śledzenie zadań do wykonania i wydarzeń dotyczących interesujących obiektów w systemie. Większość powiadomień wiąże się z koniecznością podjęcia jakiejś akcji - zatwierdzenia dokumentacji, przydzielenia administratora aplikacji itp. Po jej wykonaniu (lub jeśli administrator uzna, że nie jest potrzebna żadna reakcja) możliwe jest zarchiwizowanie powiadomienia. W konsekwencji pojawi się ono w archiwum powiadomień, dostępnym z menu dashboardu.

Użytkownik ma możliwość otrzymywania powiadomień w postaci wiadomości e-mail. Domyślnie ta opcja jest aktywna - można ją wyłączyć na stronie profilu użytkownika (dostępnej z menu rozwijanego po kliknięciu nazwy użytkownika na górnym pasku strony).

Po lewej stronie listy znajduje się zestaw pól do zaznaczania, umożliwiających wybranie konkretnych powiadomień z listy w celu grupowej archiwizacji. Jeśli powiadomienia nie zmieściły się na jednej stronie, możliwe jest wybranie wszystkich poprzez kliknięcie przycisku "Wybierz wszystkie ##". Po zaznaczeniu interesujących powiadomień należy z listy "Zastosuj do wybranych" wybrać opcję "Archiwizuj" w celu zarchiwizowania wybranych pozycji.

Akcje oczekujące

Panel dostępny dla Administratorów Katalogu Aplikacji oraz Lokalnych Administratorów Katalogu Aplikacji. Znajduje się tu lista podań o przyznanie ról administracyjnych zgłoszonych przez użytkowników. Administrator może zatwierdzać lub odrzucać podania pojedynczo, za pomocą przycisków po prawej stronie tabeli, albo grupowo, za pomocą listy Zastosuj do wybranych po zaznaczeniu na liście odpowiednich elementów. W przypadku odrzucenia aplikacji konieczne jest podanie uzasadnienia. Wszystkie rozpatrzone (a więc zatwierdzone lub odrzucone) akcje są widoczne w archiwum, dostępnym po wybraniu odpowiedniej opcji z menu po lewej stronie dashboardu.

Administracja

Fragment dostępny dla użytkowników posiadających rolę administratora katalogu aplikacji. Znajdują się tam listy kategorii, tagów, ośrodków, klastrów i licencji globalnych. Administrator może dodawać, edytować i usuwać te obiekty. W przypadku kategorii możliwe jest ich zagnieżdżanie oraz zmiana kolejności. Na stronie tagów można tworzyć grupy tagów - ich zadaniem jest grupowanie tagów w celu wygodniejszego korzystania z listy.

Indeks

Widok dostępny dla administratora katalogu aplikacji. Znajduje się w nim tabela prezentująca aktualny stan indeksu - osobnej bazy danych, w której przechowywane są informacje o aplikacjach przygotowane w sposób ułatwiający wyszukiwanie. Kolumna "Do aktualizacji" informuje, ile obiektów danego typu zostało zmodyfikowanych od czasu ostatniej aktualizacji indeksu. Indeks jest okresowo odświeżany automatycznie, administrator może jednak wydać polecenie aktualizacji poprzez kliknięcie przycisku "Aktualizuj".

Użytkownicy

Widok dostępny dla administratora katalogu aplikacji. Dostępna jest w nim lista użytkowników zarejestrowanych w Katalogu Aplikacji oraz wykaz ich uprawnień. Kliknięcie ikony ołówka umożliwia edycję wszystkich uprawnień wybranego użytkownika. W oknie edycji uprawnień znajduje się przycisk "Resetuj uprawnienia" - jego kliknięcie powoduje wyczyszczenie wszystkich uprawnień wybranych w formularzu, ale nie spowoduje jego zapisania - nadal możliwe jest anulowanie edycji i pozostawienie dotychczasowych uprawnień użytkownika.

Widok listy użytkowników umożliwia wyszukanie użytkownika po nazwie (pole "Szukaj" po prawej stronie nagłówka strony). Możliwe jest także dodanie nowego użytkownika z systemu LDAP - bazy użytkowników PL-Gridu. W tym celu należy kliknąć przycisk "Dodaj", a następnie wpisać nazwę, email, imię lub nazwisko szukanego użytkownika. Po wybraniu użytkownika z listy wyników wyszukiwania zostaje on dodany do bazy Katalogu Aplikacji i automatycznie wyszukany na liście użytkowników.

Dodaj aplikację / wersję / instancję

Użytkownicy posiadający uprawnienia do dodawania aplikacji, wersji lub instancji mają dostęp do odpowiednich widoków "Dodaj aplikację / wersję / instancję". Te ekrany umożliwiają podanie podstawowych informacji na temat dodawanego obiektu - w celu edycji szczegółów należy skorzystać z opcji "Edytuj" na stronie dodanego obiektu.

Moje aplikacje / wersje / instancje

Każdy użytkownik posiadający uprawnienia do jakiejś aplikacji, wersji, instancji lub klastra, ma dostęp do odpowiednich widoków "Moje aplikacje / wersje / instancje / klastry". Prezentują one listy obiektów, do których użytkownik posiada uprawnienia (dla aplikacji i wersji - globalnego opiekuna, dla instancji - lokalnego opiekuna, dla klastra - lokalnego administratora; administrator katalogu aplikacji widzi wszystkie obiekty w systemie). Wyświetlane są też obiekty podrzędne (globalny opiekun danej aplikacji będzie widział również jej instancje).

Strona "Moje klastry" zawiera jedynie listę klastrów wraz z odnośnikami do ich stron w KA. Listy aplikacji, wersji i instancji posiadają rozbudowany zestaw funkcji. Możliwe jest wyszukiwanie po nazwie lub filtrowanie po stanie - służą do tego elementy interfejsu na górze strony. Na samej liście są wyświetlane nazwa aplikacji, jej status, informacja, czy aplikacja wymaga weryfikacji (tak oznaczone są aplikacje dodane przez system monitoringu, których dane w KA nie zostały nigdy zmodyfikowane) oraz lista dostępnych działań jako przycisk "Zarządzaj". Te działania zostały szczegółowo opisane na stronie Opis działań dostępnych dla aplikacji, wersji oraz instancji.

Po lewej stronie listy znajduje się zestaw pól do zaznaczania, umożliwiających wybranie konkretnych aplikacji z listy w celu wykonania nich jednej z dostępnych operacji. Jeśli aplikacje nie zmieściły się na jednej stronie, możliwe jest wybranie wszystkich poprzez kliknięcie przycisku "Wybierz wszystkie ##". Po zaznaczeniu interesujących aplikacji możliwe jest wybranie funkcji z listy "Zastosuj do wybranych". Dostępne opcje to zmiana stanu wybranych aplikacji (wszystkie muszą spełniać warunki przejścia do zadanego stanu!), ustalenie daty wydania, wycofania, statusu monitorowania oraz oznaczenie jako zweryfikowanych.

Status testów

Lista testów aplikacji, do których użytkownik posiada uprawnienia (lub uprawnienia do obiektu nadrzędnego np. administrator klastra będzie widzał testy wszystkich aplikacji na tym klastrze). Strona umożliwia wyszukiwanie testów aplikacji o zadanej nazwie oraz filtrowanie po statusie i rodzaju testu. Domyślnie ustawiony jest filtr prezentujący tylko testy zakończone niepowodzeniem. Kliknięcie nazwy aplikacji na liście spowoduje rozwinięcie szczegółów testu (jeśli są dostępne).

Przestoje

Lista przestojów, które dotyczą obiektów zarządzanych przez użytkownika. Podobnie jak w przypadku testów, wyświetlane są przestoje obiektów podrzędnych do zarządzanych. W przypadku przestojów trwających możliwe jest ich zakończenie (ikona po prawej strone wiersza z danymi przestoju). Zakończenie oznacza ustalenie daty i godziny zakończenia przestoju na aktualną, co spowoduje automatyczne oznaczenie przestoju jako zakończony. Przestoje nadchodzące można usunąć. Zarówno trwające, jak i nadchodzące przestoje można edytować podobnie jak na liście przestojów konkretnego obiektu (patrz strona Przestoje).

Zmiana roli

Użytkownik może posiadać jednocześnie kilka rodzajów uprawnień - na przykład może jednocześnie być administratorem Katalogu Aplikacji oraz globalnym opiekunem kilku aplikacji. W takim przypadku strony dashboardu (na przykład Moje aplikacje lub Przestoje) wyświetlałyby informacje na temat wszystkich obiektów w systemie, ponieważ użytkownik, jako AKA, ma do wszystkich uprawnienia administracyjne. Takie rozwiązanie byłoby niewygodne w sytuacji, gdyby chciał otrzymać informacje o obiektach, którymi opiekuje się jako GOA, i których stan w konsekwencji częściej będzie go interesował. Katalog Aplikacji pozwala na chwilową zmianę roli, co spowoduje ograniczenie wyświetlanych informacji do tych, które dotyczą roli wybranej przez użytkownika. W tym celu należy wybrać jedną z pozycji na liście "Zmiana roli" znajdującej się pod menu dashboardu. Domyślnie wybrane jest ustawienie "Wszystkie role", które prezentuje wszystkie obiekty, do których użytkownik posiada uprawnienia.