Krótki opis usługi

Usługa do równoległego i wielosesyjnego gromadzenia i monitorowania danych do celów analiz matematycznych i statystycznych.

Adres usługi: elder13.man.poznan.pl/redcap/

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywacja usługi:
  1. Zalogować się w:  Portal PLGrid.
  2. Przejść do zakładki 'Moje Konto'
  3. W katalogu usług znaleźć 'Platforma dziedzinowa: Matematyka'.
  4. Znaleźć usługę DATA BANK i kliknąć 'Aplikuj o usługę' .

Pierwsze kroki

 1. Pierwsze logowanie

  1. Wejść na stronę usługi:
  2. Kliknąć w przycisk 'Log in using PlGrid OpenID'
  3. Strona automatycznie zostanie przekierowana do strony OpenID PLGridu:
  4. Podać swoją nazwę użytkownika portalu PLGrid oraz hasło.
  5. Po pomyślnej weryfikacji danych, usłudze DATA BANK zostanie utworzone automatycznie konto użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do usługi DATA BANK.
 2. Strona startowa

  1. Home - link do strony domowej
  2. My projects - projekty, do których użytkownik posiada dostęp
  3. Create New Project - dodawanie nowego projektu
  4. Training Resources - materiały do nauki obsługi usługi
  5. Help & FAQ - pomoc
  6. Send-it - moduł, który umożliwia bezpieczne przesyłanie plików
 3. Tworzenie projektu

  Na stronie głównej usługi wybrać zakładkę 'Create New Project'. Przykładowy projekt z wykorzystaniem szablonu:

 4. Ustawienia projektu

  Po stworzeniu projektu pojawi się 'check lista', która wskazuje podstawowe zadania, które powinny być wykonane przed wejściem projektu do produkcji (w projekcie będącym w fazie produkcji nie możliwości zmiany struktury formularzy). Zadaniami mogą być: tworzenie struktur przechowujących (opisujących dane), nadawanie uprawnień, ustawienia modułów (np. moduł api, raportów itp).
 5. Tworzenie własnego formularza (data instrument)

  Project Setup/ Online designer
 6. Każdy formularz składa się z pól. Możliwe pola w usłudze:
  1. Text box - zwykły plik tekstowy
  2. Notes box - do przechowywania dłuższych tekstów
  3. Calculated field - pole zawierające funkcję agregujące wartości z pozostałych pól. Agregowane pola nie mogą zawierać wartości tekstowych. Nazwy agregowanych pól należy umieszczać w nawiasach kwadratowych '[Variable Name]' (Variable Name - systemowa nazwa pojedynczego pola, unikalna dla danego projektu). Przykładowa funkcja BMI:

   [weight] / ([height]^2)
  4. Multiple choice - drop down list - wybór jednej opcji list rozwijanej
  5. Multiple choice - radio button - wybór jednego 'radio butttona'
  6. Checkboxes - wybór wielu opcji z listy:
  7. Yes/No - wybór tak/nie
  8. True/False - wybór prawda/fałsz
  9. Slider - suwak:
  10. File upload - pole służące dodawaniu plików przez użytkowników wypełniających ankietę/formularz (np. swoje zdjęcie).
  11. Descriptive text - przechowuje dodatkowe dokumenty dla formularza, np. jego opis lub wskazówki
  12. Begin new section - dzieli formularz na sekcje:
 7. Dodawanie nowego rekordu

  1. zakładka Add/Edit Records
  2. Podać identyfikator nowego rekordu


  3. Zatwierdzić oraz uzupełnić dostępne pola,np: 


 8. Raporty

  Raport jest dynamicznym widokiem, który przechowuje wybrane pola ze zdefiniowanych wcześniej formularzy (data instruments). W raporcie można umieścić dowolne pole (field) z danego projektu. Dodatkowo dla każdego pola można zdefiniować warunki, które będą określały jakie rekordy zostaną umieszczone w raporcie (filtrowanie rekordów). Raporty można tworzyć za pomocą 'Report Builder'a - przycisk w menu z lewej strony, zakładka 'Applications'. Jeżeli przycisku nie ma w tej zakładce to znaczy, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień do projektu lub moduł ten został wyłączony z danego projektu.

   Przykładowy raport:

 9. Data Quality

  Panel umożliwiający przeszukiwanie danych pod kątem ich poprawności (brakujące pola, wartości przekraczające zakres itp). 10. Import danych

  Obsługiwany przez usługę szablon importowanego pliku można pobrać w zakładce 'Data import tool' .

  Przykładowy plik z danymi demograficznymi.Wczytane dane z pliku trzeba zaakceptować przed dodaniem do bazy.

 11. Ubieganie się o token

  Token to unikalny klucz, który umożliwia dostęp do danych poprzez API.
  Aby uzyskać własny token:

  1. My Projects -> Wejść w wybrany projekt -> Zakładka Applications (menu z lewej strony) -> wejść w API (brak opcji API oznacza brak uprawnień do korzystania z tej opcji)
  2. Kliknąć w 'Request API token':


  3. Poczekać, aż administrator zatwierdzi token

  4.  Po zatwierdzeniu tokenu token powinien być widoczny dla użytkownika


 12. API raportu (Report API)

  1. Opis

   To API umożliwia eksportowanie zbioru wierszy, które są zawarte w w wybranym raporcie

  2. URL

   https://elder13.man.poznan.pl/redcap/api/

  3. Wspierane metody żądań (request methods)

   POST

  4. Parametry

   Wymagane
   1. token
    token dla API jest to specjalny unikalny kod, przypisany do projektu oraz użytkownika.
   2. content
    report
   3. report_id
    1. <id raportu> - identyfikator raportu, który chcemy wyeksportować.
    2. 'integer' - zwraca liczbę wierszy, które obejmuje raport
    3. 'all' - zwraca strukturę wszystkich raportów przypisanych do danego projektu
   4. format
    csv,json,  xml [default]
   5. type
    • flat - zwraca jeden rekord na każdy wiersz w raporcie [domyślnie]
    • eav - zwraca jeden wiersz na każdą osobną wartość (komórka tabeli) występującą w raporcie
     • dla projektów typu: 'Non-longitudinal': każdy rekord składa się z 3 pól: rekord*, nazwa_pola,wartość
     • dla projektów typu: 'Longitudinal':  każdy rekord składa się z 4 pól: rekord*, nazwa_pola,wartość,<nazwa_eventu>

    * Rekord odnosi się do pola <study_id> lub jakiekolwiek innego klucza identyfikującego wiersz

   Opcjonalne
   • rawOrLabel
    raw [domyślnie] - pokazuje wartości kodowane, label - pokazuje etykietę przypisaną do wartości, both - zwraca kodowaną wartość wraz z jej etykietą
   • eventName
    unique  zwraca unikalną nazwę , label - zwraca etykietę
   • events
    lista nazw wydarzeń dla których zwracane maja być rekordy - tylko dla projektów typu: 'longitudinal projects'
  5. Rezultat:

   przykładowy rezultat:

   EAV XML:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <records>
     <item>
      <record></record>
      <field_name></field_name>
      <value></value>
      <redcap_event_name></redcap_event_name>
     </item>
   </records>
   
   Flat XML:
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <records>
     <item>
      each data point as an element
      ...
     </item>
   </records>

   Więcej informacji o dostępnych funkcjach API znajduje się tutaj.

 13. Zlecanie obliczeń przez QCG-icon (przed następnymi krokami należy zainstalować aplikację QCG-icon)

  1. Przygotowanie danych:
   1. Wybierz odpowiedni raport z listy dostępnych raportów.
    Kliknij w link R/JNLP (rysunek poniżej)
   2. Przygotowanie pliku do eksportu:
    Data Export Tool -> Advanced Data Export (Display advanced options).
    Wybrać odpowiednie nagłówki is zatwierdzić (submit), np:

    Z zakładki PlGrid wybrać jnlp:
   3. Wybór skryptu z listy:
   4. Uruchomić qcg-run.jnlp (Java Network Launch Protocol)
   5. Ustawianie ścieżki do QCG-icon oraz do folderu z wynikami


   6. Podać token do API projektu
   7. Jeżeli wprowadzone ustawienia są poprawne powinna uruchomić się aplikacja QCG-icon (skrypt wejściowy wraz z danymi są już wybrane). Obsługa: QCG-icon_manual

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dodatkowe materiały dotyczące wykorzystania usługi dostępne są tutaj oraz na  stronie pomocy usługi (strona dostępna po zalogowaniu).

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.