Funkcjonalność rozliczania grantów w portalu PLGrid tymczasowo jest nieaktywna.

W celu rozliczenia grantu prosimy o przesyłanie publikacji za pomocą platformy HelpDesk wraz z krótką ankietą:

1. W jakim stopniu udało się zrealizować cel grantu?
2. W jakim stopniu udało się wykorzystać zasoby?
3. Proszę załączyć publikacje z podziękowaniami.

Publikacje powinny zawierać informację, że ich realizacja możliwa była dzięki zasobom Infrastruktury PLGrid:

Formuła podziękowań wymagana w publikacjach:

Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid.

lub

This research was supported in part by PLGrid Infrastructure.

 

Podstawowe informacje o rozliczaniu grantów:

  • Rezultatem prac w ramach grantów obliczeniowych powinny być publikacje
  • Rozliczanie obejmuje granty właściwe, publikacje powstałe w ramach grantów testowych należy przesłać za pomocą HelpDesk
  • Efektywność wykorzystania grantu, ocena z rozliczenia grantu mogą mieć wpływ na rozpatrywanie wniosków granatowych w przyszłości

Rozliczanie grantów

Rozliczanie grantów ma na celu raportowanie do Infrastruktury PLGrid rezultatów badań wykonanych przy wykorzystaniu przyznanych grantów obliczeniowych. Polega ono na okresowym raportowaniu przez Użytkownika powstających publikacji oraz innych dokumentów (np. raportów, sprawozdań), zawierających wyniki naukowe przeprowadzonych badań, jak również informowanie o innych technicznych i merytorycznych aspektach korzystania z grantów, takich jak: stopień wykorzystania zasobów dostępnych w grancie, wrażenia ze współpracy z Infrastrukturą, możliwe zmiany tematu badań w stosunku do wniosku grantowego.

Na proces rozliczania grantu składają się następujące elementy:

Kryteria oceny grantu

Działalność Użytkownika w ramach grantu jest oceniana przez Recenzentów po każdym złożeniu raportu rozliczeniowego, a także po upłynięciu terminu załączania publikacji. Każda taka ocena (w skrócie: ocena grantu) obejmuje działalność Użytkownika w grancie od początku jego trwania do momentu wystawiania danej oceny. Ostatnia ocena, składana po upłynięciu terminu dostarczenia publikacji, jest zatem całościową i ostateczną oceną grantu. Może ona mieć wpływ na przyznawanie Użytkownikowi zasobów w przyszłości.

Czynniki wpływające na ocenę:

Dodatkowo brana jest pod uwagę:

Więcej informacji na temat kryteriów oceniania znajduje się na stronie Kryteria oceny raportów rozliczeniowych.

Terminy

Wymagana akcja
Termin
Złożenie raportuod 1 miesiąca przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, do 1 miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego
Uzupełnienie raportu7 dni od momentu odesłania raportu do uzupełnienia
Załączenie pliku publikacjiData zadeklarowana przez Użytkownika jako "Przewidywany czas wydania publikacji"

Raporty rozliczeniowe

Raporty rozliczeniowe to raporty składane przez Użytkownika na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego. Raport rozliczeniowy powinien zostać wysłany przez Użytkownika w końcowym okresie trwania okresu rozliczeniowego lub do miesiąca po jego zakończeniu. W przypadku niewystarczającej ilości informacji zawartej w raporcie Recenzent ma prawo poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

Każdy raport rozliczeniowy jest następnie oceniany przez Recenzenta.

Co powinno znaleźć się w raporcie rozliczeniowym

Raport rozliczeniowy powinien zawierać opis zrealizowanych zadań pod kątem następujących spraw:

Przykładowy raport rozliczeniowy

"Wykorzystanie czasu obliczeniowego w grancie wynosi około 35% i jest niższe od planowanego. W najbliższym czasie przewidujemy zwiększenie intensywności wykorzystania zasobów w związku z ukończeniem wprowadzania zmian w algorytmie, który posłuży do wygenerowania nowych danych - tak, by do końca grantu wykorzystać dostępne w nim zasoby.

Spodziewane jest osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów, w tym stworzenie deklarowanych publikacji. (ew. Publikacja ... naprawdopodobniej powstanie, zaś publikacja ... może nie powstać ze względu na brak wystarczających wyników.)

Grant realizowany jest zgodnie z tematyką zawartą we wniosku grantowym. (ew. W stosunku do opisu badań zawartych we wniosku grantowym odeszliśmy od badania..., zaś większy nacisk kładziemy na...)

Zazwyczaj nie mamy problemów z uzyskaniem zasobów obliczeniowych, choć w ośrodku ... zadania oczekują dość długo (obserwowane ... h) w kolejkach. Satysfakcjonujące by było skrócenie tego czasu do ... h. Otworzyliśmy w tym celu zgłoszenie nr ... w helpdesku. Ponadto obserwujemy problemy w ośrodku ..., gdzie zapis danych na dysk jest dość powolny. Zaraportowaliśmy to w zgłoszeniu nr ...."

Publikacje

W czasie trwania grantu Użytkownik może deklarować publikacje, jakie spodziewa się stworzyć w wyniku badań przeprowadzonych w Infrastrukturze PLGrid z wykorzystaniem grantu.

Aby ostatecznie rozliczyć grant, prace te powinny zostac opublikowane (wraz z podziękowaniami wymaganymi przez PLGrid), a następnie dołączone do rozliczenia grantu w Portalu PLGrid jako załączniki.

Formuła podziękowań

 

 

Formuła podziękowań wymagana w publikacjach powstałych przy wykorzystaniu Infrastruktury PLGrid brzmi:

Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid.

lub

This research was supported in part by PLGrid Infrastructure.

 

W przypadku braku możliwości dodania podziękowań do publikacji w ustalonej formule, Użytkownik (członek zespołu rozliczającego grant, będący jednocześnie autorem lub współautorem publikacji) powinien stworzyć oświadczenie, potwierdzające fakt wykorzystania Infrastruktury PLGrid w rozliczanym grancie do przygotowania publikacji. Oświadczenie powinno następnie zostać ręcznie podpisane przez Użytkownika (będącego jednocześnie współautorem publikacji i członkiem zespołu skłądającego rozliczenie grantu) oraz zeskanowane i dołączone jako dodatkowa strona do pliku publikacji.

Treść oświadczenia: "Niniejszym oświadczam, że praca TYTUŁ, DANE_BIBLIOGRAFICZNE, której jestem współautorem, powstała z wykorzystaniem Infrastruktury PLGrid".

Załączone przez Użytkownika publikacje nie będą udostępniane na zewnątrz Infrastruktury PLGrid; posłużą one jedynie dla jej wewnętrznych potrzeb jako dowód eksploatacji tejże infrastruktury zgodnie z jej celem. Będą także podstawą dla wystawiania oceny grantu.