Metryki we wniosku o grant dzielą się na dotyczące:

Każda z tych kategorii dotyczy metryk podstawowych i metryk dodatkowych (opcjonalnych).

Metryki opcjonalne są automatycznie wypełnione wartościami domyślnymi. Użytkownik może je zmienić, ale w większości przypadków domyślne wartości wystarczą do obliczeń.

Ośrodek może w danym czasie nie oferować niektórych opcjonalnych metryk. Jeśli tak jest, do grantu w odpowiednie pola zostaną wstawione zera.

Slot odpowiada jednemu rdzeniowi procesora w definicjach poniżej.

Zasoby obliczeniowe

Metryki główne

OG1. Gwarantowany czas obliczeń - metryka obowiązkowa

OG2. Niegwarantowany czas obliczeń

OG4. Rezerwowalny czas obliczeń

Dodatkowe metryki dot. zasobów obliczeniowych

OD1. Maksymalny czas wykonania zadania

OD2. Maksymalna równoległość zadania

OD3. Maksymalna liczba slotów wykorzystywanych równocześnie.

Klastry w Cyfronecie są tak skonfigurowane, aby przyjmować wartość "0" jako brak ograniczeń. Zatem z zerowymi metrykami OD2 i OD3 można zlecić zadanie na dowolną liczbę rdzeni i dowolnie zrównoleglone.

OD4. Maksymalna pamięć RAM per slot

OD5. Maksymalna przestrzeń typu scratch per slot 

OD6. Maksymalna liczba slotów rezerwacji

Przechowywanie danych (storage)

Metryki główne

SG1. Gwarantowana przestrzeń danych - metryka obowiązkowa

SG2. Niegwarantowana przestrzeń danych

Metryki pozostałe (opcjonalne)

SD1. Backupowana przestrzeń danych

SD2. Początkowa gwarantowana przestrzeń danych