Po uzgodnieniu grantu obliczeniowego oraz jego aktywacji można rozpocząć korzystanie z Infrastruktury PLGrid w ramach grantów obliczeniowych.

Zapoznaj się z podstawami zlecania zadań i operacji na grantach, aby w pełni wykorzystać przyznane zasoby. 

Przydatne operacje na grantach

Użytkownik posiadający grant testowy lub właściwy może wykonać na nim operacje ułatwiające pracę z grantem. 

Aktywny grant użytkownika można: 

Podstawy zlecania zadań z użyciem grantu

Aby korzystać z zasobów w ramach aktywnego grantu, użytkownik zleca zadania, opatrując je ID grantu. 

ID grantu może być przypisywane zadaniom na dwa sposoby: 

  1. może być podawane przez użytkownika w momencie zlecania zadania,
  2. może być uzupełniane automatycznie na podstawie wybranego w Portalu grantu domyślnego.

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadań

Korzystanie z zasobów Infrastruktury może odbywać się w ramach dostępu lokalnego (przez system kolejkowy, np. PBS lub slurm) lub dostępu do gridu (przez middleware, np. QosCosGrid (QCG)). Niezależnie od sposobu zlecania zadań, należy podać ID grantu.

sposób prowadzenia obliczeńwyjaśnieniesposób podania ID grantu
Dostęp lokalny

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne (parametrem -A lub dyrektywą systemu kolejkowego).

Zlecanie zadań przez system kolejkowy
QCG

Podawanie ID grantu przy zlecaniu zadania jest konieczne.

Klient tekstowy: Format opisu zadań#grant

QCG-Icon: http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/wiki/Zlecanie