Usługa gLite została wycofana z Infrastruktury PLGrid.


Informacje wstępne

Certyfikat użytkownika, którego klucz prywatny jest zabezpieczony hasłem, służy do wygenerowania i podpisania tymczasowego certyfikatu, zwanego proxy (z ang. pośrednik). Przeznaczeniem proxy jest umożliwienie identyfikacji użytkownika w gridzie. Ponieważ po generacji użwanie proxy nie wymaga hasła, ważnym jest aby plik go zawierający był jedynie do odczytu dla użytkownika (jest to ustawienie domyślnie). Aby zwiększyć bezpieczeństwo, proxy ma krótki okres życia, np. 12h, znacznie krótszy niż przeciętny certyfikat.

Należy pamiętać, że im dłuższy okres życia proxy tym większe niebezpieczeństwo przechwycenia przez niepowołaną osobę.

Wartym uwagi jest fakt, iż jeśli okres życia proxy skończy się, kiedy w gridzie mamy puszczone zadanie, nie zostanie ono wykonane.

Aby tego uniknąć należy:

Uruchamianie zadań

W celu policzenia zadania na gridzie, możemy sprawdzić czy istnieją takie CE w naszej VO, które nam to umożliwią

$ glite-wms-job-list-match -a job.jdl

Connecting to the service https://rb1.cyf-kr.edu.pl:7443/glite_wms_wmproxy_server

==========================================================================

           COMPUTING ELEMENT IDs LIST
 The following CE(s) matching your job requirements have been found:

    *CEId*
 - ce.cyf-kr.edu.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
 - ce.reef.man.poznan.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
 - ce.ulakbim.gov.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian
 - grid01.erciyes.edu.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian

==========================================================================

Możemy też wyświetlić wszystkie dostępne CE na VO (gaussian), wraz z informacją o powiązanych procesorach

$ lcg-infosites --vo gaussian ce
#CPU  Free  Total Jobs   Running Waiting ComputingElement
----------------------------------------------------------
 22   20    0       0    0  ce.ulakbim.gov.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian
1792   908    0       0    0  ce.reef.man.poznan.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
2312   487    0       0    0  ce.cyf-kr.edu.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
 56   54    1       0    1  grid01.erciyes.edu.tr:2119/jobmanager-lcgpbs-gaussian
1792   914    0       0    0  creamce.reef.man.poznan.pl:8443/cream-pbs-gaussian

Podobnie możemy też uzyskać informacje o zasobach dyskowych (SE) dostępnych na VO

$ lcg-infosites --vo gaussian se
Avail Space(Kb) Used Space(Kb) Type  SEs
----------------------------------------------------------
24394342856   4861111830   n.a   dpm.cyf-kr.edu.pl
n.a       n.a       n.a   grid02.erciyes.edu.tr
6320000000   2        n.a   se.reef.man.poznan.pl
2680000000   n.a       n.a   se.ulakbim.gov.tr

Wysyłamy zadanie

$ glite-wms-job-submit -a job.jdl

Connecting to the service https://rb1.cyf-kr.edu.pl:7443/glite_wms_wmproxy_server


====================== glite-wms-job-submit Success ======================

The job has been successfully submitted to the WMProxy
Your job identifier is:

https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/AgP9eWoJf0l4YMiESWrRow

==========================================================================

Sprawdzamy status wysłanego zadania, wykorzystując przydzielony identyfikator

$ glite-wms-job-status https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q


*************************************************************
BOOKKEEPING INFORMATION:

Status info for the Job : https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q
Current Status:   Waiting
Submitted:     Thu Jul 23 10:32:46 2009 CEST
*************************************************************

Powtarzając powyższą komendę, będziemy mogli zaobserwować zmieniający się status naszego zadania

Current Status:   Ready
Current Status:   Scheduled
Current Status:   Running

Ostatecznie powinniśmy otrzymać informację o prawidłowym zakończeniu obliczeń

$ glite-wms-job-status https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q


*************************************************************
BOOKKEEPING INFORMATION:

Status info for the Job : https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q
Current Status:   Done (Success)
Exit code:     0
Status Reason:   Job terminated successfully
Destination:    ce.cyf-kr.edu.pl:2119/jobmanager-pbs-gaussian
Submitted:     Thu Jul 23 10:32:46 2009 CEST
*************************************************************

Bardziej szczegółowe informacje o statusie zadania możemy uzyskać wykonując polecenie

glite-wms-job-status -v <verbosity_value> <jobId>

verbosity_value może przyjmować wartości [0|1|2|3]

Kiedy już zadanie się zakończy, możemy pobrać otrzymane wyniki do katalogu output

$ glite-wms-job-output --dir output https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q

Connecting to the service https://149.156.9.29:7443/glite_wms_wmproxy_server


================================================================================

            JOB GET OUTPUT OUTCOME

Output sandbox files for the job:
https://lb.grid.cyf-kr.edu.pl:9000/qn69-B5xUIl40yY5oP9f9Q
have been successfully retrieved and stored in the directory:
/home/people/.../.../job1/output

================================================================================

$ cd output/
$ ls
job.err job.out

Zapisywanie jobId do pliku i odczytywanie

Dzięki możliwości zapisania jobId do pliku, nie musimy go "pamiętać" podczas wykonywania poleceń z jego użyciem

$ glite-wms-job-submit -a -o jobId job.jdl
$ glite-wms-job-status -i jobId

Zarządzanie dużymi plikami z wykorzystaniem Storage Elements

Ponieważ InputSandbox oraz OutputSandbox specyfikowane w deskrypcji zadania gridowego (pliku JDL) nie mogą być zbyt duże (łączna wielkość plików przesyłanych w ten sposób powinna być mniejsza niż 10-15 MB) dla większych plików przewidziano możliwość przechowywania ich na gridowych zasobach dyskowych zwanych Storage Elements i dostarczanie ich do zadań innymi metodami. Zostały one opisane poniżej.

Każda Wirtualna Organizacja (VO) posiada przestrzeń dyskową na jednym lub kilku specjalnych zasobach tzw. Storage Elements (SE). W celu łatwiejszego dostępu do plików istnieje dodatkowo tzw. LCG File Catalogue (LFC), który przypomina normalną strukturę katalogów na komputerze kontrolowanym przez system z rodziny Unix/Linux. Każdy plik znajdujący się w LFC posiada swoją własną unikalną nazwę w obrębie LFC zwaną Logical File Name (LFN) oraz unikalny identyfikator pliku - Global Unique Identifier (GUID). Ponieważ LFC jest warstwą przykrywającą warstwę Storege Elements (SE) każdy z plików w LFC może posiadać kilka replik w różnych SE. Każda replika jest opisana przez tzw. Storage URL (SURL), który zawiera informacje o o fizycznej lokalizacji repliki pliku.

Przykład dla VO vo.plgrid.pl:
lfn:/grid/vo.plgrid.pl/user01/test.txt
lfn:/grid/vo.plgrid.pl/user03/podkatalog/test.txt
lfn:/grid/vo.plgrid.pl/user10/podkatalog/podkatalog2/duzyplik.tgz

surl://dpm.cyf-kr.edu.pl/dpm/cyf-kr.edu.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/file7fe84ed8-1c9e-4be3-88e5-ac943c2c4bde
surl://se.reef.man.poznan.pl/dpm/reef.man.poznan.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/fileba95a559-21eb-4ffc-b154-14d2b706c488

Konfigurowanie dostępu do LFC na komputerze dostępowym (UI)

Informacje o dostępnych serwisach katalogujących pliki (serwerach LFC) dostępnych w danej VO można sprawdzić komendą:

lcg-infosites --vo <VO> lfc 
Przykład dla VO vo.plgrid.pl:
$ lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl lfc
lfc.grid.cyf-kr.edu.pl

Korzystanie z LFC wymaga ustawienia zmiennej środowiskowej LFC_HOST na serwer obsługujący serwis katalogujący pliki (serwerach LFC) dostępnych w danej VO. W tym celu należy wykonać polecenie:

export LFC_HOST=`lcg-infosites --vo <VO> lfc`
Przykład dla VO vo.plgrid.pl:
export LFC_HOST=`lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl lfc`

Informacje o dostępnych serwisach dyskowych (SE)

Informacje o dostępnych serwisach dyskowych (SE) dostępnych w danej VO można sprawdzić komendą:

lcg-infosites --vo <VO> se 
Przykład dla VO vo.plgrid.pl:
$ lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl se 
 Avail Space(kB) Used Space(kB) Type 	SE
------------------------------------------
    292295225    137201503 SRM 	darkmass.wcss.wroc.pl
   29928427150   20872410458 SRM 	dpm.cyf-kr.edu.pl
   1071025899    11233691 SRM 	se.grid.task.gda.pl
    265041106    286414563 SRM 	se.polgrid.pl
       n.a    25093075 SRM 	se.polgrid.pl
       n.a   4778672492 SRM 	se.polgrid.pl
   15586307152   6834952586 SRM 	se.reef.man.poznan.pl

Informacje o najbliższym SE dla danego CE (Computing Element):

lcg-infosites --vo <VO> se 
Przykład dla VO vo.plgrid.pl:
$ lcg-infosites --vo vo.plgrid.pl closeSE 
Name of the CE: ce.reef.man.poznan.pl:2119/jobmanager-pbs-plgrid
	se.reef.man.poznan.pl

Name of the CE: ce1.grid.icm.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid

Name of the CE: ce1.grid.icm.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid-long

Name of the CE: ce9.grid.icm.edu.pl:8443/cream-pbs-plgrid
	se.polgrid.pl
....

Użytkowanie LFC

Listowanie katalogów w LFC

Listę katalogów dostępnych w LFC można sprawdzić komendą:

 lfc-ls <nazwa_katalogu_w_LFC> 
Przykład
$ lfc-ls /grid
alice
atlas
belle
bgtut
gaussian
sbelledev
vo.nedm.cyfronet.pl
vo.neugrid.eu
vo.plgrid.pl
vo.turbomole.cyfronet.pl

Polecenie lfc-ls można wykonać również z flagą -l:

$ lfc-ls -l <nazwa_katalogu_w_LFC> 
Przykład
$ lfc-ls -l /grid 
drwxrwxr-x  0 root   125            0 Mar 18 2010 alice
drwxrwxr-x  1 root   126            0 Mar 18 2010 atlas
drwxrwxr-x  0 root   127            0 Mar 18 2010 belle
drwxrwxr-x 39 root   102            0 Nov 25 2009 bgtut
drwxrwxr-x  6 root   101            0 Mar 07 18:07 gaussian
drwxrwxr-x  0 root   105            0 Jun 02 2009 sbelledev
drwxrwxr-x  3 root   112            0 Dec 10 2009 vo.nedm.cyfronet.pl
drwxrwxr-x  1 root   128            0 May 03 2010 vo.neugrid.eu
drwxrwxr-x 248 root   103            0 Jun 13 13:10 vo.plgrid.pl
drwxrwxr-x  1 root   113            0 Nov 10 2009 vo.turbomole.cyfronet.pl
Tworzenie katalogów w LFC

Katalogi tworzy się komendą:

lfc-mkdir <scieżka_katalogu_do_utworzenia> 
Przykład
lfc-mkdir /grid/vo.plgrid.pl/$USER 
Informacje o prawach dostępu do katalogu/pliku:

Do wyświetlania praw dostępu do katalogów/plików w LFC służy komenda:

lfc-getacl <ścieżka i nazwa pliku lub katalogu>
Przykład
$ lfc-getacl /grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt
# file: /grid/vo.plgrid.pl/<login>/testFile.txt
# owner: /C=PL/O=GRID/O=<nazwa_organizacji>/CN=<nazwa_uzytkownika>
# group: vo.plgrid.pl
user::rw-
group::rw-		#effective:rw-
other::r--
Kopiowanie plików do LFC

Kopiowanie pliku na SE i jego jednoczesna rejestracja w katalogu na LFC wykonuje się komendą:

 lcg-cr -l lfn:<ścieżka i nazwa pliku w LFC> file://<ścieżka i nazwa pliku na dysku lokalnym> 

Uwaga: Nadpisywanie plików nie jest możliwe. W celu podmiany pliku należy najpierw skasować plik z LFC i następnie wgrać nową wersję pliku.

Przykład
$ lcg-cr -l lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt file://$HOME/tutorial/test.txt
guid:0721ab19-3e73-40f4-bbec-f92c6a772423
Wylistowywanie istniejących replik pliku

Każdy z plików przechowywanych w LFC jest tak na prawdę przechowywany w jednej lub wielu kopiach na poszczególnych SE. Kopie te zwane są replikami. W przypadku dużych plików dobrze jest posiadać repliki na SE bliskich CE gdzie będą się wykonywały obliczenia z wykorzystaniem tych plików. Do listowania wszyskich replik danego pliku służy polecenie:

$ lcg-lr lfn:<ścieżka i nazwa pliku> 
Przykład
$ lcg-lr lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt 
srm://dpm.cyf-kr.edu.pl/dpm/cyf-kr.edu.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/file7fe84ed8-1c9e-4be3-88e5-ac943c2c4bde
srm://se.reef.man.poznan.pl/dpm/reef.man.poznan.pl/home/vo.plgrid.pl/generated/2012-06-13/fileba95a559-21eb-4ffc-b154-14d2b706c488
Tworzenie repliki pliku na innym SE

Do tworzenia nowej repliki pliku na innym SE służy komenda:

$ lcg-rep -d <SE> lfn:<ścieżka i nazwa pliku>
Przykład
$ lcg-rep -d se.reef.man.poznan.pl lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt 
Pobieranie pliku z LFC

Do pobierania pliku z LFC na lokalny dysk twardy (np. na WN, gdzie wykonuje się zadanie) służy komenda:

$ lcg-cp lfn:<ścieżka i nazwa pliku> 
Przykład
$ lcg-cp lfn://grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt file://$HOME/tutorial/dowloaded.txt 
Usuwanie pliku

Do usuwania pliku z LFC służy komenda:

lcg-del -a lfn:<ścieżka i nazwa pliku>
Przykład
$ lcg-del -a lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt 
Tworzenie aliasu

Do tworzenia skrótu do pliku w LFC służy komenda:

lcg-aa  --vo vo.plgrid.pl <GUID> lfn:/<ścieżka i nazwa pliku>
Przykład
$ lcg-aa  --vo vo.plgrid.pl guid:0721ab19-3e73-40f4-bbec-f92c6a772423 lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.alias 
Uzyskiwanie GUID dla zadanego LFN lub SURL

Do uzyskania GUID dla zadanego LFN lub SURL służy komenda:

lcg-lg lfn:<ścieżka i nazwa pliku>
Przykład
$ lcg-lg lfn:/grid/vo.plgrid.pl/$USER/testFile.txt
guid:cc50581f-9604-4cd2-b599-ed384be533c3

Podgląd wybranych plików wynikowych zadania przed zakończeniem działania zadania

Po wysłaniu zadania na grid utrudniony jest dostęp do plików generowanych poprzez obliczenia. Do ich podglądu specjalny mechanizm tzw. perusal. By z niego skorzystać należy:

Tworzenie długoterminowego proxy i jego przechowywanie na serwerze MyProxy

Podczas uruchamiania długo wykonujących się zadań, zalecane jest skorzystanie z długoterminowego proxy. W tym celu należy:

 1. Ustawić zmienną MYPROXY_SERVER_DN na "/C=PL/O=GRID/O=Cyfronet/CN=myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl" np. używając powłoki bash komendą:

  $ export MYPROXY_SERVER_DN="/C=PL/O=GRID/O=Cyfronet/CN=myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl"


 2. Wygenerować standardowe proxy ważne przynajmniej przez 45 minut

  $ voms-proxy-init --voms <VO>


  Stworzyć i zapisać proxy długoterminowe:

  $ myproxy-init -s myproxy.grid.cyfronet.pl -d -n --voms <VO>

  gdzie:
  -s  – specyfikuje hostname maszyny gdzie jest uruchomiony serwer MyProxy;
  -d – powoduje, że serwer pośredniczący (serwer proxy) kojarzy DN użytkownika z ustanawianym pośrednikiem (proxy);
  -n – powoduje pominięcie użycia hasła dostępu do długoterminowego proxy, dzięki czemu odnawianie proxy może następować automatycznie.
  -voms <VO> – dodaje rozszerzenie VO do proxy

 3. W pliku opisu zadania (jdl) powinna być zawarta linia MyProxyServer = ”myproxy.grid.cyf-kr.edu.pl”, dzięki której System WMS będzie czasowo odnawiał proxy dla uruchomionego zadania.

Dodatkowo, do obsługi MyProxy przydatne są poniższe komendy:

Co dalej?

W zasadzie - nic więcej, tylko liczyć. W razie pytań lub problemów warto zajrzeć na stronę Gdzie szukać pomocy?