Moduł GroundMotions (wtyczka GroundMotionsPlugin) przeznaczony jest do wyznaczania wyznaczanie parametrów drgań gruntu. Można nim wyznaczać takie parametry drgań gruntu jak: Intensywność Ariasa (IA), PGA, PGV, PGD, PHA, SA, czasy trwania itp. Można też zdefiniować wyznaczanie nietypowych parametrów drgań gruntu przez napisanie wtyczki rozszerzającej. Można zdefiniować dowolną ilość wyznaczanych parametrów drgań gruntu. W tym celu definiuje się: nazwę parametru drgań gruntu, wielkość fizyczną (przyspieszenie, prędkość lub przemieszczenie), składowe sygnału, filtr, co ma być liczone (całka - IA, lub wartość szczytowa - PGA, SA, itp.) oraz domyślny okres, w jakim sygnał jest mierzony.

Przetwarzanie sygnału jest następujące:

  1. Z wybranego sygnału jest wycinany odcinek wokół zaznaczonych faz. Stacje, na których nie zaznaczono faz sejsmicznych są ignorowane;
  2. Tworzony jest sygnał 3D, składający się z próbek składających się z trzyskładowych wektorów. Dane nie zawierające trzech kanałów są ignorowane. Dopuszczalne jest nazewnictwo składowych kanałów: ZNE, ABC, ZRT, LQT, UVW, ZXY;
  3. Tworzone są sygnały przyspieszeniowe, prędkościowe, przemieszczeniowe. Do pracy konieczne są wtyczki Integration i Differentation, które przeliczają sygnały.
  4. Dla każdego zdefiniowanego parametru drgań gruntu wykonywane są następujące czynności:

Wartości parametrów drgań gruntu są zapisywane do obiektów QuakeML Amplitude.

Zapisywane są tam następujące wartości:

genericAmplitude - wartość parametru;

category – w przypadku wartości szczytowej POINT, w przypadku Intensywności Ariasa INTEGRATION, w przypadku czasu trwania DURATION;

filterID - identyfikator filtru zdefiniowany w pliku z filtrem;

methodID - SWIP5PeekGroundMotionProcess, SWIP5PeriodGroundMotionProcess lub identyfikator metody zdefiniowanej w dodatkowej wtyczce;

pickID - identyfikator piku związanego z parametrem drgań gruntu;

scalingTime - czas wartości szczytowej, dla czasu trwania jest to czas, gdy całka osiąga 95%, a dla IA jest to czas końca całkowania;

timeWindow - okno czasowe, w którym wyznaczana była wartość parametru drgań gruntu;

type - nazwa parametru drgań gruntu;

unit - jednostki sygnału – w przypadku wartości szczytowych są to jednostki wybranego sygnału przyspieszeniowego, prędkościowego lub przemieszczeniowego, w przypadku parametru typu IA jednostki są mnożone przez sekundy. W przypadku parametru typu czas trwania informacja o jednostkach sygnału wybranego do całkowania jest zapisywana w komentarzu;

waveformID - kod stacji;

comment - dodatkowe informacje.