Krótki opis usługi

System EvapProg oblicza prognozy ewapotranspiracji metodą Penmana-Monteitha w czasie rzeczywistym,  w oparciu o prognozy meteorologiczne z modelu mezoskalowego WRF (Weather Research and Forecasting) i aktualne oszacowania indeksu pokrycia liściowego LAI (Leaf Area Index) pochodzące z obserwacji satelitarnych systemu MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). System nie jest uruchamiany w przypadku obecności pokrywy śnieżnej, której zasięg jest na bieżąco pozyskiwany z infrastruktury satelitarnej  DMSP (Defense Meteorological Satellite Program). Prognozy ewapotranspiracji dla Polski są aktualizowane cztery razy na dobę, przy czym krok prognozy to jedna godzina, a jej długość to 48 godzin. System wyznaczana prognozy i zapisuje je do bazy Rasdaman, rozszerzając kolekcję parametrów meteorologicznych prognozowanych przez zespół gridu „Meteorologia”. Głównym celem usługi jest udostępnienie użytkownikowi takiego narzędzia, które pozwoli tak przetworzyć opisane wyżej prognozy ewapotranspiracji dla Polski, by były ograniczone do dowolnej zlewni podanej przez użytkownika. Realizowane jest to przez interfejs API (Application Programming Interface), a użytkownik po załadowaniu pliku SHP z zasięgiem zlewni otrzymuje zapytanie, które może być wykorzystane przy automatycznym używaniu usługi przez modele hydrologiczne. Usługa jest adresowana do hydrologów, meteorologów i specjalistów z zakresu rolnictwa.

Główne informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej systemu EvapProg: http://evapprog.plgrid.pl. W zakładce "PROJECT" można znaleźć podstawowe informacje o projekcie. W zakładce "EVAPOTRANSPIRATION" zamieszczony jest szczegółowy opis dwóch systemów wraz z odnośnikami do niezbędnej literatury. W zakładce "SYSTEM" podane są szczegółowe informacje o funkcjonowaniu systemu. 

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy posiadać konto w systemie PLGrid. W portalu https://aplikacje.plgrid.pl/ należy wyszukać aplikację "EvapProg: system prognozowania ewapotranspiracji" a następnie wybrać "Aplikuj" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami.

Opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej EvapProg http://evapprog.plgrid.pl. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie EvapProg.

Pierwsze kroki

Szczegółowy opis usługi dostępny jest w języku angielskim na stronie https://evapprog.plgrid.pl/. Po zalogowaniu użytkownik uzyska dostęp do API, w którym po najechaniu na odpowiednie pola wyświetlą się wskazówki dotyczące wypełnienia formularza. API jest dostępne jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Poniżej przedstawione są zrzuty ekranowe, wskazujące poprawny sposób wypełniania formularza. Przejście do kolejnego kroku w formularzu wymaga uprzedniego poprawnego wypełnienia wcześniejszych pól.

Zaawansowane użycie

Aby pobrać prognozy ewapotranspiracji należy wysłać zapytanie POST na adres https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php specyfikując następujące parametry:
- th (time horizon) - dopuszczalne wartości: b, f (backward/forward);
- tr (time resolution) - dopuszczalne wartości: 15m, 30m, 1h, 6h, 1d;
- cod (character of output data) - dopuszczalne watości: avg, map;
- ds (date start) - data w formacie YYYYMMDD;
- de (date end) - data w formacie YYYYMMDD;
- ts (time start) - dopuszczalne wartości: 0000, 0600, 1200, 1800;
- te (time end) - dopuszczalne wartości: 0000, 0600, 1200, 1800;
- token - utworzony na stronie https://evapprog.plgrid.pl/ ciąg znaków, dający dostęp interfejsu usługi.
 

Należy także załączyć archiwum w formacie .zip zawierające pliki Shapefile opisujące zlewnię, dla której chcemy obliczyć wartość ewapotranspiracji.

Przykładowe zapytania za pomocą programu curl:

curl  -F  th=b -F tr=6h -F cod=avg -F ds=20150410 -F de=20150412 -F ts=0000 -F te=0600 -F token=XXXXXXXXXXXX -F "application/zip=@path/to/shapefile.zip" https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php

curl  -F  th=f -F tr=1d -F cod=map -F ds=20150410 -F de=20150412 -F ts=0000 -F te=0000 -F token=XXXXXXXXXXXX -F "application/zip=@path/to/shapefile.zip" https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php -o result_file.nc

curl  -F  th=b -F tr=15m -F cod=avg -F ds=20150410 -F de=20150411 -F ts=0000 -F te=0000 -F token=XXXXXXXXXXXX -F "application/zip=@path/to/shapefile.zip" https://evapprog.plgrid.pl/get_evapo.php -o result_file.csv

W przypadku braku jakiegoś parametru, lub gdy parametr jest błędny (np. ds > de, brak wymaganych plików w archiwum itp.), zapytanie zwróci komunikat o błędzie. Jeśli wszystkie parametry są poprawne, zostaną zwrócone dane w formacie CSV (dla cod=avg) lub NETCDF (dla cod=map).

Wysyłane archiwum zawierające pliki Shapefile powinno zawierać przynajmniej 4 pliki o takim samym trzonie nazwy oraz rozszerzeniach: shp, shx, prj i dbf. Obszar opisywany dołączonym plikiem nie może wychodzić poza terytorium Polski.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strona internetowa EvapProg dostępna jest pod adresem: https://evapprog.plgrid.pl

API systemu EvapProg dostępne jest pod adresem https://evapprog.plgrid.pl/secure/

W razie pytań dotyczących usługi lub problemów związanych z jej funkcjonowaniem proszę utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

  • No labels