Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fazy teoretyczne z LocSAT liczone są na podstawie hodografów dla lokalizacji LocSAT. Korzysta z tych samych plików hodografów, co lokalizator LocSAT. Można wyznaczać wiele różnych teoretycznych faz sejsmicznych, a ich maksymalna liczba zależy od zdefiniowanych plików z hodografami, konfiguracji wyznaczania faz teoretycznych i odległości stacji od ogniska.

Fazy teoretyczne liczone są przez osobną wtyczkę dla SWIP5. Wyznaczenie faz wywołuje się z menu poleceniem Tools   Proposed phases (LocSAT) .

Program korzysta z pliku konfiguracyjnego LocSAT, skąd wybiera model prędkościowy i z własnego pliku konfiguracyjnego o nazwie LocSatTT.xml zawierającego nazwy faz sejsmicznych np.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<!DOCTYPE boost_serialization>
<boost_serialization signature="serialization::archive" version="12">
<Parameters class_id="0" tracking_level="0" version="0">
       <count>8</count>
      <item_version>0</item_version>
       <item>P</item>
       <item>Pg</item>
       <item>Pn</item>
       <item>S</item>
       <item>Sn</item>
       <item>Sg</item>
       <item>Pb</item>
       <item>Sb</item>
</Parameters>
</boost_serialization>

Modyfikując plik LocSatTT.xml można określić dowolne fazy sejsmiczne z tym, że jeżeli nie ma odpowiedniego pliku z hodografem faza ta zostanie zignorowana. W przypadku jego braku przyjmuje domyślnie fazy:  LQ, LR, Lg, P, PKP , PP, PcP, Pg, Pn, Rg, S, SKS, SS, ScS, Sn, Sg, pP, sP, Pb, Sb i tworzony jest plik LocSatTT.tmp. W pliku tym można definiować liczbę typów faz <count> oraz ich nazwy <item> (pozycje znaczone jak czarne), przy czym wartość zdefiniowana w <count> musi odpowiadać ilości pozycji <item>. Dla zdefiniowanych faz muszą istnieć pliki z hodografami.

  • No labels