Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduł Matlab umożliwia wykorzystanie Matlab Engine do rozszerzenia możliwości SWIP5. Można tworzyć własne skrypty, które będą wywoływane z menu programu SWIP.

Wersja 5.3.10 współpracuje tylko z programem Matlab w wersji 2015b (32 bity). Należy taką wersję programu zainstalować.

Program SWIP po uruchomieniu nie ma włączonego Matlab Engine. Aby wykonać jakiekolwiek operacje w Matlabie, należy uruchomić Matlab Engine poleceniem FileMatlabOpen Matlab. Uruchomienie Matlab Engine może trwać dłuższą chwilę. Po prawidłowym uruchomieniu pojawia się okno (Rys. 32) i jednocześnie wiersz poleceń programu Matlab (Rys. 33). Można tam wykonywać większość poleceń programu Matlab, choć możliwości edycyjne są mniejsze niż przy standardowym wywołaniu programu Matlab. Inaczej też są ustawione ścieżki dostępu i przy pewnych funkcjach, należy jej ustawić (patrz przykładowy skrypt 2 w punkcie Konfiguracja przekazywania danych do programu Matlab).

Rys. 32  Matlab

Rys. 33  Wiersz poleceń program Matlab

Bez uruchomienia Matlab Engine można zapisać opracowanie QuekML do pliku w formacie Matlab poleceniem FileMatlabSave QuakeML to Matlab file. Moduł zapisuje wtedy całą strukturę QuekML do struktury Matlab, przy czym, jeżeli istnieją wartości opcjonalne QuakeML (tj. oznaczone [0..1]), to  tworzy odpowiednie pola struktury, a jeżeli nie istnieją wartości opcjonalne to struktura nie zawiera tych pól. 

  • No labels