Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: klaryfikacja dla dosłownych użytkowników

...

Uruchamiamy X2Go, po prawej stronie wybieramy sesję "gui.zeus.cyfronet.pl", wypełniamy nasz login oraz hasło do Infrastruktury PLGrid (takie same jak do Portalu PLGrid) i klikamy OK.

Po chwili wyświetli się pulpit ze środowiskiem XFCE oraz informacją powitalną.

...