Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uruchomienie zadania Spark wykorzystującego 4 rdzenie na 1 węźle w trybie klastra Spark (Spark Standalone cluster in client deploy mode):

$ srun -N1 --ntasks-per-node=4 --pty /bin/bash

...

Wykorzystanie zostanie zaliczone na konto grantu osobistego PLGrid. W przypadku potrzeby podania innego grantu należy wykorzystać opcję -A specyfikując identyfikator aktywnego grantu PLGrid.:

$ module load plgrid/apps/spark

...

$ $SPARK_HOME/bin/spark-submit $SPARK_HOME/examples/src/main/python/wordcount.py /etc/passwd

Zatrzymywanie klastra:

$ stop_spark_cluster

Uwagi

...