Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

 

 

Krótki opis usługi

Usługa GeneSpring została utworzona w celu udostępnienia użytkownikom oprogramowania GeneSpring GX firmy Agillent. Oprogramowanie zainstalowane jest na maszynie z systemem operacyjnym Windows. Dostęp do tej maszyny dla użytkowników, realizowany jest za pomocą pulpitu zdalnego (protokół RDP). Adresem dostępowym dla aplikacji klienckiej protokołu RDP jest genespring.plgrid.pl. Ze względu na charakter licencji oprogramowania GeneSpring GX, w jednej chwili z usługi, może korzystać tylko jeden użytkownik.

GeneSpring GX to program do analizy i wizualizacji danych ekspresyjnych. Zaprojektowany  został specjalnie do potrzeb biologów. GeneSpring GX oferuje interaktywne środowisko które pomaga w poszukiwaniach i ułatwia przełożenie danych mikromacierzowych na znaczenie biologiczne.

Aktywowanie usługi

Do aktywowania usługi GeneSpring niezbędne jest posiadanie konta użytkownika w Portalu PL Grid.

Informacje dotyczące zakładania nowego konta dostępne są w podręczniku użytkownika,  w rozdziale „Zakładanie konta w portalu PL-Grid”.

Każda osoba posiadająca konto w Portalu PL Grid ma możliwość korzystania z usługi GeneSpring, po uprzednim aktywowaniu usługi, polegającym na:

 • Zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w Portalu PL Grid
 • Przejściu do zakładki Moje konto
 • Rozwinięciu sekcji Platforma dziedzinowa: LifeScience przy pomocy przycisku Rozwiń z prawej strony
 • Kliknięcie w przycisk Wypełnij motywację
 • Uzupełnienie oraz wysłanie motywacji (formularza).

Po poprawnym wypełnieniu oraz wysłaniu formularza motywacyjnego, zgłoszenie trafia do eksperta, który po zatwierdzeniu formularza, aktywuje usługę dla użytkownika.

Ekspert przesyła użytkownikowi za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości SMS niezbędne do zalogowania się dane.

Ważne: Przekazane użytkownikowi przez eksperta hasło, jest aktualne tylko podczas pierwszego logowania się. Po pierwszym poprawnym logowaniu, hasło należy zmienić (podczas logowania, zostanie użytkownikowi wyświetlony stosowny komunikat oraz formularz służący do zmiany hasła). Przy każdym kolejnym logowaniu, użytkownik powinien korzystać z hasła, jakie sam ustalił podczas pierwszego logowania. Hasło, które użytkownik otrzymał od eksperta nie będzie aktywne, oraz nie będzie możliwe kolejne zalogowanie się do usługi za jego pomocą.

 

Ograniczenia w korzystaniu (rezerwacja czasu dostępu do usługi)

Ze względu na fakt, że korzystać z usługi może wyłącznie jeden użytkownik w jednym czasie, planowane jest wdrożenie systemu rezerwacji czasu dostępu.

Aktualnie dostęp do usługi odbywa się bez ustalania rezerwacji czasu. Po wdrożeniu rozwiązania opartego na rezerwacji, nie będzie możliwości dostępu do usługi, bez poprawnej rezerwacji.

Pierwsze kroki

 • Dostęp do usługi z komputera z systemem Windows

Dla użytkowników korzystających z systemu operacyjnego Windows, dostęp do usługi GeneSpring realizowany jest za pomocą aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego. Aplikacja dostępna jest (w zależności od wersji wykorzystywanego systemu Windows) w menu Start w podmenu Wszystkie programy – Akcesoria – Podłączanie pulpitu zdalnego.

W aplikacji, w polu Komputer należy podać adres do usługi (tj. genespring.plgrid.pl) a następnie kliknąć przycisk Podłącz

W kolejnym oknie należy podać nazwę użytkownika oraz hasło.

Kliknięcie przycisku OK spowoduje połączenie z pulpitem zdalnym maszyny, na której użytkownik ma możliwość korzystania z aplikacji Agilent GeneSpring GX.


 • Dostęp do usługi z komputera z systemem Linux

Dla użytkowników korzystających z systemu operacyjnego Linux, dostęp do usługi GeneSpring realizowany jest za pomocą dowolnego klienta protokołu RDP (np. Remmina), wspierającego uwierzytelnianie połączeń protokołu RDP na poziomie sieci (Network Level Authentication).

Podczas pierwszego połączenia, należy zdefiniować połączenie poprzez utworzenie nowego pliku zdalnego pulpitu (przycisk wskazany strzałką na poniższym rysunku).

 

Minimalna konfiguracja połączenia polega na ustaleniu nazwy profilu (pole "Nazwa"), ustawieniu protokołu na RDP, wpisaniu w polu "Serwer" adresu do serwera usługi (tj. genespring.plgrid.pl), a także uzupełnieniu pół "Nazwa użytkownika" oraz "Hasło" prawidłowymi danymi.

 

Kliknięcie przycisku "Połącz" spowoduje połączenie z pulpitem zdalnym maszyny, na której użytkownik ma możliwość korzystania z aplikacji Agilent GeneSpring GX. Dodatkowo profil połączenia zostanie zapisany, przez co przy kolejnych połączeniach, użytkownik nie będzie musiał ponownie definiować połączenia, a jedynie będzie musiał wybrać z listy zdefiniowany profil.

Zakończenie pracy

Po zakończonej pracy, użytkownik powinien wyłączyć aplikację Agilent GeneSpring GX, a następnie poprawnie wylogować się z usługi (sesji pulpitu zdalnego usługi GeneSpring). Aby prawidłowo rozłączyć sesję pulpitu zdalnego, należy:

 • Wcisnąć na klawiaturze przycisk z symbolem Windows  (lub: najechać myszką na lewy dolny róg ekranu pulpitu zdalnego, a następnie kliknąć przycisku Start, który pojawi się po chwili, gdy użytkownik najedzie myszką na lewy dolny róg ekranu)
 • Kliknąć w prawym górnym rogu ekranu w nazwę użytkownika
 • Wybrać opcję Sign out

Postępowanie wg powyższych wytycznych spowoduje wylogowanie użytkownika z systemu Windows zainstalowanego na zdalnej maszynie, oraz rozłączenie sesji pulpitu zdalnego, a także umożliwi innym użytkownikom bezproblemowe korzystanie z usługi.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Szczegółowa instrukcja obsługi programu Agilent GeneSpring GX dostępna jest w dokumencie GeneSpring Manual.

Jak dziękować w publikacji?

Jeśli opublikowaliście pracę z wykorzystaniem rezultatów osiągniętych dzięki naszej usłudze, prosimy o zawarcie następującej formuły podziękowań, w odpowiedniej części swojej publikacji:

Formuła podziękowania PL-Grid

This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.

Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid.

 • No labels