Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Krótki opis usługi

 

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Proszę sprawdzić czy aplikowano o wszystkie niezbędne usługi w Potralu PLGRID. Więcej  wymaganiach Complex Networks tutaj Complex Networks

Pierwsze kroki

Zlecanie zadań obliczeniowych z użyciem QCG

Należy wybrać jedną z opcji: Zleć zadanie QCG (formularz do zlecania) albo Edytor QCG (możliwość stworzenia własnego skryptu Pyton/bash do wykonania obliczeń)

Przykładowy skrypt QCG dostępny tutaj: qcg-test-bash.qcg

Dodatkowy plik tekstowy, dla którego będzie wykonane zliczenie liczby różnych słów występujących w nim bible-kjv.txt

Zleć zadanie QCG

Complex Networks umożliwia zlecania zadań obliczeniowych z wykorzystaniem poniżej przedstawionego formularza. Wszystkie parametry oraz ich znaczenie można znaleźć na stronie Format opisu zadań

Po wskazaniu parametrów zadania możemy je uruchomić klikając na przycisk Zleć zadanie.

Każda z uruchomionych przez Portal Complex Networks zadań można podejrzeć w zakładce Zadania -> Moje zadania.

Ważnym punktem jest możliwość zapisuj specyfikacji zadania w postaci Szablonu - Zapisz jako szablon. Dzieki temu możemy zlecać podobne albo wręcz takie same zadania szybciej i prościej. 

Przykładowe zadanie zlecane przez formularz - zliczanie słów dla zadanego pliku

Proszę przygotwać dwa pliki - skrypt bash oraz tekstowy plik do zliczenia słów (nazwa pliku jest bardzo ważna w tym przypadku, ponieważ w skrypcie bash jest zapisana nazwa pliku przykładowego)

qcg-test-bash.qcg

bible-kjv.txt

Najpierw musimy dodać pliki na jedną z naszych maszyn dostępowych - możemy połączyć się do nich poprzed SSH Dostęp do UI (User Interface) albo wykorzystanie GridFTP w Portalu Complex Networks.

Następnie przechodzimy do formularza zlecania zadań QCG

Wybieramy aplikację BASH (skypt bash podamy do wykonania) w polu Plik główny. 

Następnie dodamy do zadania plik tekstowych, dla którego policzymy liczbę słów w nim występujących - zgodnie ze skryptem BASH.

W konsekwencji mamy wynik jak poniżej (podgląd pliku wyjściowego)

 

Zlecanie zadań w wykorzystaniem Edytora QCG

Widok składa się co do zasady z 3 części:

 1. Edytor kodu BASH/Python (lewa część interfejsu)
 2. Sekcja wyboru przykładowych kodów (prawa górna część)
 3. Sekcja wyboru zbioru danych (prawa dolna część)

Część pól z przedstawionego powyżej formularza pozostaje także i w tym widoku. Umożliwiają one dostosowanie zadania do naszych potrzeb. Bardzo ważnym jest wybór Aplikacji, tj. BASH albo Python, gdyż w ten sposób określamy jakiego rodzaju kod może zostać uzyty do uruchomienia zadania.

W przykładzie poniżej widać wywołanie kodu BASH wc -w AFINN-111.txt. Należy zwrócić uwagę na wskazanie pliku AFINN-111.txt, plik ten został wybrany z repozytorium (po zleceniu zadania zostanie pobrany z repozytorium i przeniesiony na maszyny obliczeniowe - nie musimy nic dodatkowo kopiować! Jeśli chcemy więcej plików należy je odnaleźć w repozytorium, a następnie pojedyńczym kliknięciem myszy dodać do zadania. W celu dodania pliku w kodzie należy (po dodaniu go do zadania) ustawić kursor w odpowiednim miejscu kodu oraz kliknąć dwukrotnie na nazwę pliku (w poniższym przypadku można wybrać AFINN-111.txt albo license.txt w sekcji repozytorium). Usuwanie plików z zadania - kliknięcie krzyżyka po prawej stronie nazwy pliku. 

{!! Musimy poczekać na możliwość zlecania kodu Python przez Portal - aktualnie tylko BASH, ale trwają prace nad tym. W tym momencie, aby wykonać takie zadania należy opakować kod Python. 

python - <<END

kod python

END

Patrz przykład z przetwarzaniem danych sieciowych poniżej

} Zlecanie zadania z wykorzystaniem przykładowych kodów - Python

Chcąc zlecić zadanie w języku Python nalezy zmienić typ Aplikacji z BASH na Python.

Następnie wyszukać nas interesujacy fragment kodu, w przykładzie kod obliczający liczbę wystąpień poszczególnych słów w tekście - word_count.py

W celu podglądu zawartości kodu należy kliknąć na jego nazwę, w ten sposób dostaniemy dodatkowe okienko z podglądem.

Wybieramy przycisk Użyj, a kod zostanie skopiowany do Edytora. 

Następnie musimy dodać plik, dla którego chcemy wykonać analizę z repozytorium do zadania oraz zmodyfikować kod Python w taki sposób, żeby wskazać tenże plik.

W tym celu wyszukujemy w repozytorium interesujący nas plik, dodajemy go do zadania (tak samo jak wybieraliśmy podgląd kodu przykładowego), a następnie wskazujemy miejsce w kodzie gdzie chcemy dodać plik i klikamy dwukrotnie na jego nazwę (prawe zaznaczenie na poniższym zrzucie ekranu).

W efekcie widzimy zmodyfikowany kod w Edytorze. 

Warto zwrócić uwagę na zakładkę Zaawansowane, gdzie to możemy okreslić parametry wykonania zadania zgodnie z Format opisu zadań. W przypadku zlecania zadań Python jest to bardzo ważne, ponieważ musimy wybrać odpowiedni moduł (z preinstalowanymi bibliotekami Python dla gridu Complex Networks). 

W przedstawionym poniżej przypadku zlecamy zadanie obliczeniowe dla klastra Supernova, a do pociąga wybór modułu Python odpowiedniego właśnie dla tego klastra. W przypadku wyboru innego/dodatkowego klastra należy uwzględnić do w parametrze Moduły.

UWAGA!! Proszę nie usuwać zaznaczenia TRWAŁE z formularza specyfikacji parametrów zadania. W przeciwnym razie zadania zostaną wykonane na klastrze, ale nie zostaną zachowane i skopiowane z powrotem na maszyny lokalne. Przez co nie będzie można zobaczyć wyników analiz! 

Zaawansowane użycie

Zlecanie zadania Python - wczytywanie danych sieciowych

Proszę dopisać kod 

python - <<END musi być na początku

oraz END na końcu kodu
Zlecanie zadania SPARK

Wchodzimy do zakładki Zadania/Edytor QCG

Następnie wybieramy Przykład kodu Spark distributed

Na poniższym zrzucie widać przykładowy kod wywołujący zadanie z użyciem framework Spark - przykład zliczania słów w sposób rozproszony

Nastepnie musimy wybrać odpowiedni klaster obliczeniowy (niestety nie wszystkie wspierają Spark). Przechodzimy do zakładki Zaawansowane

Dalej wybieramy klaster Zeus oraz moduł Spark

W tym momencie mamy wszystkie ustawione wszystkie niezbedne parametry do wywołania zadania. Możemy zlecić zadania klikając na przycisk Zleć zadanie

Status zadania możemy podejrzeć w zakładce Zadania/Moje zadania. Widzimy tutaj nazwę, numer, czas zlecenie oraz inne informacje związane z naszym zadaniem. Dodatkowo wybierając szczegóły możemy zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące naszego zadania oraz wynik jego wykonania.

...

Gdzie szukać dalszych informacji?

Dokumentacje

 • Complex Networks biblioteki
 • Biblioteki Python

Helpdesk lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.


LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

 • No labels