Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Słowniczek zawiera skrót najważniejszych informacji o Infrastrukturze w encyklopedycznym skrócie.
Afiliacja

Służy do zdefiniowania powiązania Użytkownika z nauką polską. Użytkowanie zasobów w ramach Infrastruktury PLGrid umożliwia się tylko osobom, które działają i prowadzą badania na rzecz rozwoju polskiej nauki. Afiliacja podlega weryfikacji, stąd istnieje potrzeba ustalenia z jakiej jednostki naukowej wywodzą się użytkownicy.

Powiązane:

Baza nauka-polska.pl

Baza http://www.nauka-polska.pl/ to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. W tej bazie istnieje możliwość odnalezienia numeru OPI danego naukowca oraz sprawdzenie afiliacji. Z bazy korzysta zespół Centrum Operacyjnego PLGrid do weryfikacji afiliacji. 

Certfikaty

Stanowią poświadczenie tożsamości Użytkownika i umożliwiają dostęp do usług oraz do narzędzi PLGrid bez konieczności każdorazowego podawania loginu oraz hasła. Certyfikat jest dołączany jest również do zadań obliczeniowych.

Użytkownikom PLGridu certyfikat mogą wystawić dwa centra certyfikacji (ang. Certification Authority, CA):

  • Simple CA (http://plgrid-sca.wcss.wroc.pl). Certyfikat osobisty podpisany przez Simple CA uznawany jest tylko w ramach Infrastruktury obliczeniowej PLGrid. Certyfikat jest ważny przez 1 rok.
  • Polish Grid CA (https://plgrid-ca.pl). Certyfikat osobisty podpisany przez Polish Grid CA uznawany jest w ramach Infrastruktury obliczeniowej PLGrid oraz potencjalnie w innych europejskich infrastrukturach gridowych uznających certyfikaty wydawane przez centra certyfikacji zrzeszone w EUGridPMA (http://www.eugridpma.org/).
     

Powiązane:

Helpdesk

Platforma, poprzez którą Użytkownicy zgłaszają swoje problemy i zapytania. Zgłoszenia są obsługiwane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin. 

Grant

W ramach Infrastruktury jest to umowna nazwa na porozumienie między Użytkownikiem a poszczególnymi ośrodkami w kwestii negocjacji zasobów obliczeniowych. Grant określa parametry oraz specyfikę zasobów dostarczanych Użytkownikom. Dla grantów wymagane jest jego rozliczenie, tj. przedstawienie efektów obliczeń zrealizowanych z pomocą zasobów, które obejmuje. Tymi efektami są publikacje w czasopismach naukowych.

Grant Pilotażowy PLGrid

Podstawowym celem istnienia tego grantu jest możliwość przetestowania Infrastruktury PLGrid (klastry, middleware'y, oprogramowanie), bez potrzeby zakładania grantu właściwego. Umożliwia to szybki dostęp do zasobów, w ramach których można następnie wypracować sobie model organizacji pracy i zapoznania się z możliwościami Infrastruktury. W konsekwencji ułatwi to precyzowanie parametry grantów właściwych. Jest również przydatny dla aktywnych użytkowników, chcących np. przetestować pracę na innych klastrach. Wymaga rozliczenia.

Grant właściwy PLGrid

To grant szczególnie rekomendowany dla użytkowników, którzy potrzebują większą ilość zasobów. W jego ramach wymagane jest założenie Zespołu w Portalu PLGrid oraz podanie motywacji dot. zapotrzebowania na daną ilość zasobów. Granty właściwe często podlegają negocjacji z Zarządcą Zasobów (osobą, która odpowiada za przyznawanie zasobów w poszczególnych ośrodkach Infrastruktury). Negocjacje pozwalają oszacować najbardziej optymalną dla potrzeb Zespołu ofertę. 
Grant właściwy podlega rozliczeniu oraz dostarczaniu publikacji powstałych przy wsparciu grantu.

Operator

Operator Infrastruktury PLGrid odpowiada za komunikację z Użytkownikami oraz zapewnienia wsparcia Użytkownikom w ramach platformy Helpdesk. Operatorzy obecni są szczególnie w procesie rejestracji oraz aktywacji kont Użytkowników, a także podczas przydziału i rozliczania grantów.

OPI

Jest do identyfikator nadawany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji osobom pracującym dla nauki polskiej. Na jego podstawie można zidentyfikować afiliację danej osoby.

Opiekun Naukowy

Osoba, która jest zatrudniona przez polską instytucje naukową. W ramach Portalu Użytkownika otrzymuje uprawnienia do weryfikacji osób zgłaszających się do Infrastruktury w charakterze Podopiecznego. Ponad to ma możliwość zarządzania afiliacjami swoich podopiecznych.

Powiązane:

Podopieczny

Osoba, która nie ma zatrudnienia w polskiej instytucji naukowej. Nie mając możliwości wykazania własnej afiliacji, może uzyskać dostęp do zasobów wskazując osobę zatrudnioną przez polską uczelnie, która będzie stanowiła jej Opiekuna Naukowego.

Powiązane:

PLGlogin

Login z przedrostkiem "plg", używany w narzędziach PLGrid i na klastrach obliczeniowych.

Powiązane:


Zaufany Agent

Rola umożliwiająca weryfikację użytkowników w zastępstwie operatora. Użytkownik, który rejestruje się z opcją Zaufanego Agenta musi podać jego numer. Ten typ rejestracji może skrócić czas weryfikacji konta.

  • No labels