Informacje podstawowe

Obliczenia GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units) to wykorzystanie procesorów graficznych wspólnie z jednostką CPU do przyspieszenia obliczeń naukowych i inżynierskich. Infrastruktura PLGrid oferuje swoim użytkownikom dostęp do maszyny zawierającej karty GPU.

Lokalizacja

ACK CYFRONET AGH 

Nazwa systemu Prometheus K40XLPrometheus V100
Nazwa maszyny dostępowej pro.cyfronet.plpro.cyfronet.pl
Port dostępowy 2222
Liczba rdzeni obliczeniowych

Liczba kart GPU14432
Kolejkaplgrid-gpuplgrid-gpu-v100
OprogramowanieTeraChem, Gromacs, NAMD, GAMESS, TensorFlow, Keras, PyTorch
Opis konfiguracji zasobów obliczeniowychwww.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC
Opis systemów składowania danychwww.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/storage
Informacje rozszerzoneDokumentacja KDM
Kontakt https://helpdesk.plgrid.pl

Parametry kart GPGPU

ParametrWartość
DostępnośćPromtheus (plgrid-gpu)Promtheus (plgrid-gpu-v100)
ProducentNVIDIANVIDIA
ModelK40 XLV100
ArchitekturaKeplerVolta
SzynaPCI-Express 3.0 16xNVLink
Liczba rdzeni Tensor-640
Liczba rdzeni CUDA28805120
Maksymalna częstotliwość928 MHz1290 MHz
Moc obliczeniowa (HP)-31.33 Tflops
Moc obliczeniowa (DP)1,78 Tflops7,834 Tflops
Moc obliczeniowa (SP)5,34 Tflops15,67 Tflops
Pojemność i typ pamięci12 GB GDDR532 GB HBM2
Przepustowość pamięci288 GB/s900 GB/s

Zlecanie zadań

Dostęp do węzłów z GPGPU

Dla zadań korzystających w obliczeniach z kart GPGPU przeznaczona została specjalna partycja - plgrid-gpu. Aby móc przeprowadzać obliczenia z wykorzystaniem GPGPU na klastrze Prometheus konieczne jest złożenie wniosku o grant właściwy, który przeznaczony zostanie w całości wyłącznie na obliczenia z wykorzystaniem kart GPGPU. Grant taki nie powinien być używany do przeprowadzania obliczeń w partycjach innych niż plgrid-gpu. We wniosku o grant należy wyraźnie zaznaczyć, że wymagany jest dostęp do partycji plgrid-gpu. Zalecane jest także (ale nie jest to konieczne), aby grant taki posiadał w nazwie wyraz gpu (np. obliczeniagpu) - ułatwia to identyfikację grantów. Każdy wniosek o dostęp do partycji plgrid-gpu jest rozpatrywany indywidualnie przez dostawcę zasobów.

Dodatkowo dla obliczeń AI została udostępniona partycja plgrid-gpu-v100 posiadająca karty GPGPU NVIDIA Tesla V100. Dostęp do nich realizowany jest podobnie, jak opisano powyżej dla partycji plgrid-gpu.

Informacje ogólne

Karty GPU w systemie kolejkowym SLURM są rodzajem tzw. generic resources (GRES), a ich identyfikatorem jest "gpu".
Informację o tym na których węzłach/partycjach znajdują się karty GPU można otrzymać np. przy pomocy komendy sinfo:

sinfo -o '%P || %N || %G'

Zlecanie zadań odbywa się poprzez podanie opcji --partition=plgrid-gpu --gres=gpu[:count] systemu kolejkowego.
W przypadku gdy nie ma podanej opcji count, system kolejkowy domyślnie alokuje jedną kartę na węźle obliczeniowym.

Po zleceniu zadania system kolejkowy automatycznie ustawia zmienną środowiskową $CUDA_VISIBLE_DEVICES oraz zezwala na dostęp do zaalokowanych do kart.

Zadania interaktywne

Przykładowo, gdy chcemy uruchomić zadanie interaktywne na jednym serwerze i zażądać 2 kart GPU:

srun -p plgrid-gpu -N 1 -n 24 -A <grant_id> --gres=gpu:2 --pty /bin/bash -l

Zadania interaktywne MPI

Uwaga! Wyjątkiem jest uruchamianie interaktywnych aplikacji MPI (np. w celach testów). Z powodu nieco innej obsługi kart GPU niż zwykłych procesorów przez system SLURM, uruchomienie zadania interaktywnego wymaga niestandardowej procedury.

Przykładowo, gdy chcemy uruchomić zadanie interaktywne na dwóch serwerach i zażądać 2 kart GPU na każdym z nich (łącznie 4 karty GPU) na czas 1 godziny:

salloc -p plgrid-gpu -N 2 --ntasks-per-node 24 -n 48 -A <grant_id> --gres=gpu:2 --time 1:00:00

Polecenie salloc zaalokowało nasze zadanie i zwróciło jego numer, przykładowo 1234.

Następnie uruchamiamy srun wymagając 0 kart GPU w zadaniu o numerze zwróconym przez salloc:

srun --jobid=1234 --gres=gpu:0 -O --pty /bin/bash -l

Otrzymaliśmy dostęp do powłoki na jednym z węzłów, teraz po załadowaniu odpowiedniego modułu MPI można już uruchomić własną aplikację za pomocą mpirun lub mpiexec. Isotne jest aby podczas uruchamiania aplikacji nie przekazywać zmiennych środowiska, czyli w przypadku IntelMPI należy dodać parametr -genvnoneAplikacja będzie miała dostęp do wszystkich kart GPU zaalokowanych w komendzie salloc, niezależnie od wymagania gpu:0 użytego w srun.

Po zakończeniu testów należy usunąć alokację za pomocą:

scancel 1234

Zadania wsadowe

Dla skryptu wsadowego dodatkowe zmiany nie są potrzebne, przykładowo gdy żądamy po jednej karcie na węzeł obliczeniowy, wystarczy dopisać do skryptu:

#SBATCH --partition=plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu


Uwaga: Wszelkie informacje na temat komend SLURMa można znaleźć w manualu, np.: man sbatch


Przykładowe skrypty dla systemu kolejkowego


TeraChem (zrównoleglenie na dwie karty graficzne)
#!/bin/bash
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH -p plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu:2
#SBATCH --time 1:00:00

# initializing proper environment for TeraChem
plgrid/apps/terachem/1.93

# actual job
$TERACHEMRUN ch.inp > ch.log
NAMD
#!/bin/bash
# NAMD GPPGU requires exactly one working node
#SBATCH -N 1
#SBATCH --ntasks-per-node=24
#SBATCH -p plgrid-gpu
#SBATCH --gres=gpu:2
#SBATCH --time 1:00:00

module load plgrid/apps/namd/2.14-ompi

cd $SLURM_SUBMIT_DIR

if [ ! -f stmv.tar.gz ]; then
        wget http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/utilities/stmv.tar.gz
fi
tar -xvf stmv.tar.gz -C $SCRATCHDIR

cd $SCRATCHDIR/stmv

sed -i 's/500/5000/g' stmv.namd
sed -i 's/\/usr\/tmp\/stmv-output/\$env\(SCRATCHDIR\)\/stmv-output/g' stmv.namd

namdrun stmv.namd
  • No labels