Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konfiguracja czasu tworzonego automatycznie certyfikatu proxy

Do poprawnego działania polecenia qcg-* wymagają ważnego certyfikatu proxy użytkownika, który jest używany do potwierdzenia tożsamości użytkownika w infrastrukturze.

Dla wygody użytkownika w przypadku braku ważnego certyfikatu proxy, lub jego zbyt krótkiej ważności, certyfikat jest automatycznie tworzony przy wywołaniu dowolnego polecenia qcg-*.

W przypadku tworzenia certyfikatu użytkownik proszony jest o podanie hasła do certyfikatu, które zostało wybrane podczas generowania certyfikatu.

Czas ważności tworzonego certyfiaktu proxy i jego minimalna ważność konfigurowalna jest poprzez poniższe zmienne systemowe:

  • QCG_ENV_PROXY_DURATION - domyślna długość (czas ważności) certyfikatu proxy użytkownika tworzonego przez klienta (w godzinach).
  • QCG_ENV_PROXY_DURATION_MIN - minimalny czas ważności certyfikatu proxy (w godzinach). Jeśli proxy jest ważne krócej klient automatycznie wymusi utworzenie nowego proxy.

...