Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


gdzie: host zdalny w zasobach PL-Grid to adresy punktów dostępowych maszyn obliczeniowych: Dostęp do UI (User Interface)

W czasie ważności proxy, system nie będzie pytał o hasło.

...

Note
  1. Czy usługa jest włączona? Aktywacja usług
  2. Zdalny system jednak pyta o hasło (passphrase) użytkownika:
  3. Należy upewnić się, że polecenie grid-proxy-init zostało wykonane poprawnie.
  4. Wysłać zgłoszenie do Helpdesku.

...