Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. uruchomienie sesji graficznej pro-viz

  Code Block
  languagebash
  titleuruchomienie sesji pro-viz
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add tools/pro-viz
  # zlecenie sesji graficznej: 1 węzeł x 4 rdzenie na 8 godzin
  pro-viz start -N1 -n4 -t 8:00:00
  # sprawdzenie czy sesja graficzna się uruchomiła
  pro-viz list
  # ustawienie hasła dla sesji
  pro-viz password <jobid>

  W momencie kiedy ustawione zostanie hasło, należy zestawić sesje graficzną poprzez klienta VNC. Opis postępowania dostępny jest w sekcji: Obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

 2.  załadowanie modułu ansys

  Code Block
  languagebash
  titleładowanie modułów ANSYS
  # załadowanie modułu pro-viz
  module add plgrid/apps/ansys
  # opcjonalnie dla szybkiego renderingu (przyspiesza operacje graficzne na modelach 3d)
  module add plgrid/libs/mesa


 3. konfiguracja RSM (krok wykonuje się jednorazowo)

  klaster Zeus

  Code Block
  languagebash
  titlekonfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie konfiguratora RSM
  /software/local/ansys/v182/CYFRONET/rsm/setup_rsm

  klaster Prometheus

  Code Block
  languagebash
  titlekonfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie konfiguratora RSM
  /net/software/local/ansys/cyfronet/v182/setup_rsm

  uruchomienie  workbench

  Code Block
  languagebash
  titlekonfigurator RSM dla ANSYS
  # uruchomienie workbench
  runwb2 
  # alternatywnie w przypadku załadowania modułu mesa w punkcie 2.:
  runwb2 -oglhw

Tryb RSM

Tryb RSM - remote solve manager umożliwia zlecenie zadania na klaster z poziomu sesji graficznej ANSYS workbench.

Pakiet ANSYS pozwala na wysłanie całości projektu do przeliczenia poprzez mechaznim RSM lub wybranych solverów.

Uwaga: obliczenia wymagające wysłania całości projektu w ramach RSM obejmują

 • static structural
 • system coupling

Wysłanie całości projektu do RSM wymaga:

...

Należy pamiętać o zapisaniu projektu po zleceniu zadania do RSM a przed zamknięciem sesji graficznej.

RSM: przetestowane moduły

Pakiet ANSYS jest złożonym produktem zbudowanym z wielu komponentów.
Tryb RSM może nie być wspierany dla wszystkich z nich lub może nie działać prawidłowo w naszym środowisku.
Komponenty z listy poniżej zostały przetestowane w trybie jedno i wielo węzłowym w trybie RSM:

 • Fluent
 • CFX
 • Ansys
 • Static structural (mogą pojawić się problemy w trybie wielowęzłowym - zalecane jest używanie trybu Shared Memory Parallel w ustawieniach solvera)

Jeżeli używany przez państwa komponent nie pojawia się na w/w liście prosimy o sprawdzenie jego działania i informacje w przypadku napotkanych problemów


Kolejki obliczeniowe

W trybie zlecenia zadań do systemu kolejkowego dostępne są następujące rodzaje kolejek.
Wybór kolejki powinien zależeć od prognozowanego czasu obliczeń.

Kolejki plgrid-short charakteryzują się szybszym czasem uruchomienia dzięki mechanizmowi backfill ale posiadają ograniczenie czasowe czasu trwania zadaniaKolejka AMD polecana jest dla zadań z większymi wymaganiami pamięci na rdzeń.

Kolejki dostępne na klastrze

...

prometheus

Nazwa kolejkimax. czas trwania zadaniailość pamięci na każdy rdzeń zadaniailość rdzeni na węzeł
zeus:plgrid:amd72 godziny

4000 5000 MB

1624

zeus:plgrid:intel

72 godziny1800 MB6
zeus:plgrid-short:amd1 godzina4000 MB16
zeus:plgrid-short:intel1 godzina1800 MB6

Kolejki dostępne na klastrze prometheus

-short

1 godzina5000 MB24
plgrid-long168 godzin5000 MB24
plgrid-gpu72 godziny5000 MB24

Znane błędy

FLUENT: sched_setaffinity() call failed: Invalid argument

...

W środowisku slurm za izolację rdzeni odpowiada mechanizm cgroups, a przypinanie procesów do rdzeni realizowane jest przez biblioteki MPI.
Komunikat  ma wartość informacyjną i nie ma wpływu na wydajność obliczeń

...

Może się zdarzyć że po wybraniu opcji Update na solverze lub w całym projekcie Workbench oczekuje w nieskonczoność na reakcje RSM, a w oknie Job Monitora (przycisk w prawym dolnym rógu) nie pojawia się oczekiwane zadanie.
Problem związany jest z istnieniem pliku lock z poprzedniej sesji ANSYS. W celu naprawienia problemu uruchamiamy okno terminala i usuwamy niepotrzebny lock-file:

Code Block
languagebash
titleRSM: usuwanie pliku lock
rm ~/.ansys/v182/RSM/Jobs/$USER/DirectoryLocker.lock

Zadanie znika z Job Monitora po zamknięciu sesji

Jeżeli workbench został zamknięty w czasie gdy w trybie RSM oczekiwał na zakonczenie zleconego zadania, to po ponowym uruchomieniu workbencha należy kliknąć przycisk Reconnect zlokalizowany w lewym górnym rogu ekranu aby pobrać przeliczone wyniki.

Zgłaszanie problemów w działaniu oprogramowania

...

 • w czasie wystąpienia problemu nie została przekroczona quota dyskowa. Informacje otrzyujemy wywołując na maszynie dostępowej klastra (zeus.cyfronet.pl / pro.cyfronet.pl)  polecenie:

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia systemów plikowych
  # klaster zeus:
  zeus-fs
  # klaster prometheus:
  pro-fs


 • użytkownik posiada aktywny grant obliczeniowy

  Code Block
  languagebash
  titleraport użycia godzin w grancie
  plg-show-grants
  plg-show-grant-details <grant_name>


...