Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wypełnij podstawowe informacje na temat grantu.

  • Tytuł Temat badawczy (zwięzły, najczęściej jednozdaniowy, opis tematyki badań zawierający sprecyzowane cechy badanego zjawiska)
  • Unikalny identyfikator (ID)
  • Identyfikator zespołu, wybierany z listy istniejących
  • Afiliację wnioskodawcy

...